Forside Tilsyn

Tilsyn

Informasjon om hvordan Finanstilsynet gjennomfører tilsyn for de ulike fagområdene. 

AIF-forvalter

Tilsynet med AIF-forvaltere skal sikre at institusjonene virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lovgivningen.

Les mer

Banker

Tilsynet med banker skal sikre betryggende soliditet, risikobevissthet og styring og kontroll i foretakene. Tilsynet gjennomføres risikobasert etter en vurdering av foretakets størrelse, risikoområder og negativt avvikende risiko i foretakene. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn, og gjennomføres på enkeltforetak eller på grupper av foretak.

Les mer

Betalingsforetak

Gjennom dokumentbasert tilsyn overvåkes etterlevelse av konsesjonskrav og gjeldende lovkrav.

Les mer

Eiendomsmegling

Tilsynet med eiendomsmegling omfatter foretak som har bevilling til å drive eiendomsmegling og advokater som har stilt sikkerhet for eiendomsmegling.

Les mer

E-pengeforetak

Gjennom dokumentbasert tilsyn overvåkes etterlevelse av konsesjonskrav og gjeldende lovkrav.

Les mer

Finans- og sparebankstiftelser

Finanstilsynet foretar dokumentbasert tilsyn basert på innsendte rapporter.

Les mer

Finansiell rapportering

Finanstilsynet fører kontroll med at årsregnskap (både på konsern- og selskapsnivå), årsberetning, halvårsregnskap og annen finansiell rapportering fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på regulert marked i EØS, er i samsvar med lov eller forskrifter.

Les mer

Finansieringsforetak

Tilsynet med finansieringsforetak skal sikre betryggende soliditet, risikobevissthet og styring og kontroll i foretakene. Tilsynet gjennomføres risikobasert etter en vurdering av foretakets størrelse, risikoområder og negativt avvikende risiko i foretakene. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn, og gjennomføres på enkeltforetak eller på grupper av foretak.

Les mer

Forsikringsformidlingsforetak

Hovedformålet med å føre tilsyn med forsikringsformidlingsforetak er å bidra til velfungerende markeder og god kundebeskyttelse. Tilsynet skal bidra til forsvarlig risikostyring og kontroll i foretakene. I tillegg skal tilsynet også bidra til at forsikringsmeglingsforetakene driver virksomheten i tråd med god meglerskikk.

Les mer

Forvaltningsselskap

Det overordnede målet for regulering og tilsyn med verdipapirmarkedet er å sikre en trygg, ordnet og effektiv handel med finansielle instrumenter slik at verdipapirmarkedet kan fungere som kapitalkilde for næringslivet og som grunnlag for investeringsvirksomhet og sparing. 

Les mer

Gjeldsinformasjonsforetak

Finanstilsynet fører tilsyn med at gjeldsinformasjonsforetak virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lovgivningen.

Les mer

Infrastrukturforetak

Informasjon om tilsyn med børser og regulerte markeder, sentrale motparter og verdipapirregister.

Les mer

Inkasso

Tilsynet med inkassovirksomhet omfatter foretakenes soliditet, behandling av klientmidler, inkassovirksomhet som drives av foretak med bevilling til å inndrive forfalte pengekrav for andre (fremmedinkasso) og av foretak som kjøper opp forfalte pengekrav og selv inndriver disse (oppkjøpsinkasso).

Les mer

Kredittforetak

Tilsynet med kredittforetak skal sikre betryggende soliditet, risikobevissthet og styring og kontroll i foretakene. Tilsynet gjennomføres risikobasert etter en vurdering av foretakets størrelse, risikoområder og negativt avvikende risiko i foretakene. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn, og gjennomføres på enkeltforetak eller på grupper av foretak.

Les mer

Livsforsikringsforetak

Regulering og tilsyn med livsforsikrings- og pensjonsforetak er viktig for å sikre kundenes rettigheter knyttet til forsikrings- og pensjonskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet. Tilsynsvirksomheten skal bidra til at foretakene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Les mer

Markedsatferd

Investorer må overholde en rekke forbud og plikter som er oppstilt i verdipapirhandelloven kapittel 3 og 4 ved handel i verdipapirmarkedet. Formålet med bestemmelsene å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter.

Les mer

Pensjonsforetak

Regulering og tilsyn med pensjonsforetak og livsforsikringsforetak er viktig for å sikre kundenes rettigheter knyttet til livsforsikrings- og pensjonskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet. Tilsynsvirksomheten skal bidra til at foretakene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Les mer

Prospekter

Les mer

Regnskapsfører

Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførere omfatter kontroll av at regnskapsføreroppdragene utføres i samsvar med lovgivningen og kravet til god regnskapsføringsskikk.

Les mer

Regnskapsførerselskap

Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførerselskaper omfatter kontroll av at regnskapsføreroppdragene utføres i samsvar med lovgivningen og kravet til god regnskapsføringsskikk.

Les mer

Revisjonsselskap

Finanstilsynets tilsynarbeid innebærer kontroll av at revisjonsselskapene ivaretar sin uavhengighet, og utfører arbeidet i samsvar med lover, forskrifter og god revisjonsskikk.

Les mer

Revisor

Finanstilsynets tilsynarbeid innebærer kontroll av at revisorene ivaretar sin uavhengighet, og utfører arbeidet i samsvar med lover, forskrifter og god revisjonsskikk.

Les mer

Skadeforsikringsforetak

Regulering og tilsyn med skadeforsikringsforetak er viktig for å sikre kundenes rettigheter knyttet til forsikringskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet. Tilsynsvirksomheten skal bidra til at foretakene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Les mer

Tilbyder av virksomhetstjenester

Les mer

Verdipapirforetak

Det overordnede målet for regulering og tilsyn med verdipapirmarkedet er å sikre en trygg, ordnet og effektiv handel med finansielle instrumenter slik at verdipapirmarkedet kan fungere som kapitalkilde for næringslivet og som grunnlag for investeringsvirksomhet og sparing. 

Les mer

Virtuelle valutatjenester

Hovedformålet med å føre tilsyn med vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta er å bidra til at tjenestetilbyderne etterlever hvitvaskingsregelverket, slik at forsøk på hvitvasking og terrorfinansiering forebygges, avdekkes og rapporteres til Økokrim.

Les mer