Forside Tilsyn Banker

Tilsyn

Banker

Tilsynet med banker skal sikre betryggende soliditet, risikobevissthet og styring og kontroll i foretakene. Tilsynet gjennomføres risikobasert etter en vurdering av foretakets størrelse, risikoområder og negativt avvikende risiko i foretakene. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn, og gjennomføres på enkeltforetak eller på grupper av foretak.

Banker under tilsyn

Finanstilsynets virksomhetsregister gir oversikt over hvilke finansforetak som er under tilsyn og hvilken konsesjonstype foretaket har fått innvilget.

Norske filialer av finansforetak som har sitt hovedsete i et annet EØS-land, er primært underlagt tilsyn fra det landet hvor banken har sitt hovedsete. Foretak som har grensekryssende virksomhet er underlagt konserntilsyn fra hjemlandsmyndigheten. For finansforetak som har virksomhet i andre EØS-land er det etablert tilsynskollegier.

Løpende risikovurdering av foretak under tilsyn

Sammen med overvåking av den makroøkonomiske utviklingen og utviklingen i finansmarkedene, overvåker Finanstilsynet de enkelte foretakene løpende. Utvalgte risikoindikatorer og finansielle nøkkeltall følges på bakgrunn av periodisk innrapportering av data og øvrig informasjon fra finansmarkedene. Overvåkingen baseres i utgangspunktet på kvartalsvise data, men kan øke i intensitet når utviklingen i markedene tilsier dette. Formålet er så tidlig som mulig å identifisere foretak som utvikler seg negativt. I tillegg til den kvartalsvise overvåkingen av alle foretak, gjennomfører Finanstilsynet årlig en risikoanalyse av de største bankkonsernene (gruppe 1 og 2 foretak). For mindre foretak (gruppe 3 og 4) gjennomføres det en forenklet og årlig risikoanalyse. Den kvartalsvise risikoovervåkingen og de årlige risikoanalysene danner grunnlag for prioritering av tilsynsaktiviteter og brukes som informasjon i Finanstilsynets nærmere vurdering av den enkelte banks risiko- og kapitalbehov (SREP).

Supervisory Review and Evaluation Process - SREP

Alle banker skal årlig gjennomføre en vurdering av egen risiko, kapitalbehovet (ICAAP) og likviditetsbehovet (ILAAP). Finanstilsynet er pålagt å evaluere ICAAP/ILAAP-prosessen og resultatene av prosessen i det enkelte foretak (SREP). Finanstilsynets observasjoner ved stedlig tilsyn og risikovurderingene inngår i grunnlaget for Finanstilsynets SREP-vurdering. Ved mangelfull etterlevelse av regelverket, kan Finanstilsynet fastsette individuelle kapitalkrav, kreve redusert risikonivå eller kreve forbedret styring og kontroll.

Risikomoduler

Finanstilsynet bruker risikomoduler som verktøy for å kartlegge og vurdere kvaliteten på risikostyringen og risikonivået i foretakene, blant annet under stedlige tilsyn og i Finanstilsynets årlige risikovurderingprosess. Vurderingsmomentene i modulene bygger i hovedsak på internasjonale anbefalinger og erfaringer fra tilsynsarbeidet.

Tematilsyn

Som ledd i tilsynet med banker, finansieringsforetak og kredittforetak gjennomfører Finanstilsynet tematilsyn. Tematilsynet er rettet mot en avgrenset problemstilling, og gjennomføres på et utvalg foretak. Fellesrapportene fra tematilsyn publiseres og skaper økt oppmerksomhet rundt de aktuelle problemstillingene og bidrar dermed til en justering av bransjepraksis.

Gjenopprettingsplaner

Gjenopprettingsplaner skal utarbeides av foretakene med sikte på konkrete tiltak som kan nyttes til å gjenopprette den finansielle stillingen etter en kraftig svekkelse. Gjenopprettingsplanene skal vurderes av tilsynsmyndigheten.

Mer informasjon om banker