Søk Søk
Forside Tilsyn Gjenopprettingsplaner

Gjenopprettingsplaner

Gjenopprettingsplanen utgjør en viktig del av foretakets beredskap for å håndtere alvorlige stressituasjoner. Foretaket skal vurdere og dokumentere relevante tiltak for å gjenopprette foretakets finansielle stilling under ulike former for alvorlig stress (gjenopprettingsscenarioer) og vurdere konsernets samlede gjenopprettingskapasitet i lys av dette.

Krav til innhold, omfang og oppdatering av gjenopprettingsplan følger av finansforetaksloven § 20-5, samt forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskriften kapittel 20 (del 4). Kravet til å utarbeide gjenopprettingsplan gjelder banker, kredittforetak, enkelte verdipapirforetak, holdingforetak og andre morselskap i finanskonsern der slike foretak inngår, samt for finansieringsforetak som inngår i finanskonsern. Dersom flere foretak i samme konsern er omfattet, skal planen som hovedregel dekke hele konsernet.  

Gjenopprettingsplanen skal beskrive relevante tiltak for å håndtere ulike former for makroøkonomiske og finansielle forstyrrelser, herunder avhending av virksomhet. Det legges til grunn at tiltakene er egnet til å gjenopprette foretakets finansielle stilling raskt, uten vesentlige hindringer og med minst mulig skadevirkninger for kunder, andre finansforetak og økonomien for øvrig. Foretaket kan ikke legge til grunn statlige støttetiltak. Foretaket må vurdere og dokumentere i hvilken grad de ulike tiltakene er egnet til å gjenopprette foretakets finansielle stilling i lys av en bankspesifikk krise, systemkrise og et scenario hvor disse kombineres.  For systemviktige foretak og foretak underlagt forenklede krav gjelder egne regler.  Gjenopprettingsplanen skal beskrive hvordan foretakets system for risikostyring er egnet til å fange opp en gryende krise, herunder beskrivelser av relevante indikatorer, samt eskalerings- og beslutningsprosesser. Foretaket må også vurdere juridiske, operasjonelle og finansielle forhold som kan være til hinder for effektiv gjennomføring av gjenopprettingstiltak. I den grad foretaket har samfunnskritiske funksjoner skal gjenopprettingsplanen beskrive hvordan de kritiske funksjonene kan opprettholdes ved gjennomføring av tiltak. 

Styret må påse at gjenopprettingsplanen oppdateres jevnlig og at gjenopprettingsplanen er tilstrekkelig integrert i foretakets øvrige rammeverk for risikostyring. Gjenopprettingsplanen skal som hovedregel oppdateres årlig. Ved vesentlige endringer, eller dersom Finanstilsynet pålegger det, skal gjenopprettingsplanen oppdateres oftere.  For foretak underlagt forenklede krav gjelder egne regler.

Finanstilsynet vil jevnlig be foretakene fremlegge gjenopprettingsplanen for vurdering.  Vurderingen skjer skriftlig. Dersom Finanstilsynet vurderer at planen har vesentlige mangler, kan Finanstilsynet kreve at foretaket utarbeider en revidert gjenopprettingsplan innen tre måneder, jf. finansforetaksloven § 20-5 tredje ledd.

For mer informasjon om Finanstilsynets forventninger til foretakenes gjenopprettingsplaner, herunder forenklede krav, se rundskriv 10/2019.