Nyheter

Brev 18. juni 2018

Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn Arkoeiendomsmegling AS

Brev datert 9. mai 2018.

Les mer
Brev 15. juni 2018

Kontroll av finansiell rapportering PGS

Brev datert 12. juni 2018.

Les mer
Nyhet 15. juni 2018

MiFID II/MiFIR: Lov om endringer av verdipapirhandelloven vedtatt

Stortingets vedtak om lov om endringer av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven av 4. juni 2018 er i dag sanksjonert.

Les mer
Nyhet 14. juni 2018

Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn 2017

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn for å kontrollere at de autoriserte regnskapsførerne som har ansvaret for utføringen av et regnskapsføreroppdrag ivaretar dette ansvaret på en forsvarlig måte. Finanstilsynet er ikke fornøyd med det som ble avdekket. Regnskapsførerselskapene har ikke etablert hensiktsmessige retningslinjer og rutiner som skal bidra til å sikre at regnskapsføreroppdragene blir gjennomført i samsvar med lovgivningen. Det var også brudd på oppdragsansvarlig regnskapsførers plikt til å sikre at oppdraget blir utført med nødvendig kvalitet. 

Les mer
Nyhet 13. juni 2018

Oppsummering av undersøkelse om finansforetakenes etterlevelse av retningslinjene for forbrukslån

Finanstilsynet har undersøkt hvordan finansforetakene etterlever retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Resultatene fra undersøkelsen viser at et stort flertall av foretakene til nå ikke har kommet langt nok i gjennomføringen av retningslinjene.  

Les mer
Gå til nyhetsarkiv