Nyheter

Nyhet 25. mai 2020

Betydning av COVID-19 utbruddet på halvårsrapporteringen for noterte foretak

Den europeiske finanstilsynsmyndigheten ESMA har gitt en uttalelse om betydningen av COVID-19 utbruddet på den finansielle rapporteringen for første halvår på de noterte foretakene. Bakgrunnen for uttalelsen er et ønske om mer informasjon om betydning av utbruddet på den finansielle rapporteringen samt mer harmonisert rapportering.

Nyhet 20. mai 2020

Endringer i Solvens II-regelverket

EU-kommisjonen fastsatte i 2019 endringer i Solvens II-regelverket for forsikringsforetak gjennom forordning (EU) 2019/981. Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, og Finanstilsynet har nå fastsatt endring i Solvens II-forskriften slik at forordningen blir gjeldende for norske foretak fra 30. juni 2020.

Rundskriv 19. mai 2020

Godtgjørelsesordninger i finansforetak og verdipapirforetak

Nyhet 19. mai 2020

Faktura for tilsynsavgift i 2020 sendes ut fra 15. mai

Finanstilsynets utgifter fordeles på enhetene som er under tilsyn. Statens innkrevingssentral (SI) sender ut fakturaer for tilsynsavgift på vegne av Finanstilsynet. Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes fra 15. mai 2020, og faktura for øvrige tilsynsgrupper sendes fortløpende fra 20. mai 2020.

Høring 15. mai 2020

ESMA-høring om clearingløsninger for pensjonsinnretninger etter EMIR

ESMA har bedt om innspill til en rekke sider ved potensielle sentrale clearingløsninger for pensjonsinnretninger etter EMIR (forordning (EU) nr 648/2012 med senere endringer). Høringen er basert på ESMAs første rapport til Europakommisjonen hvor fremdriften i arbeidet med å finne clearingløsninger er beskrevet. Høringsfristen er 15. juni 2020.

Gå til nyhetsarkiv