Nyheter

Nyhet 9. november 2018

Finanstilsynet har fastsatt forskrift om utfyllende regler til det forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser

Det nye forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser trer i kraft 1. januar 2019.

Les mer
Rundskriv 8. november 2018

Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2018

Les mer
Nyhet 8. november 2018

Kontroll av noterte foretaks etterlevelse av retningslinjer for alternative resultatmål

Finanstilsynet har i 2018 kontrollert etterlevelsen av retningslinjene i den finansielle rapporteringen for 25 noterte foretak. Finanstilsynet merker seg at flere av foretakene fortsatt ikke gir tilstrekkelige opplysninger om foretakets bruk av alternative resultatmål og vil følge opp dette i kontrollen av fremtidig finansiell rapportering.

Les mer
Foredrag 7. november 2018

Risikoområder og regulatoriske rammer

Foredrag av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Sparebankdagene i Trondheim 6. november 2018.

Les mer
Nyhet 5. november 2018

Forslag til forskrifter til lovendringene som gjennomfører EUs krisehåndteringsdirektiv og innskuddsgarantidirektiv er sendt Finansdepartementet

Finansdepartementet ba i brev av 23. mars 2018 Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat med forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser til de nye lovreglene som gjennomfører EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD) og innskuddsgarantidirektiv (DGSD), samt forestå en alminnelig høring av forslagene. Finanstilsynet sendte 2. november brev med forslag til forskrifter til Finansdepartementet.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv