Nyheter

Nyhet 3. april 2020

Covid-19: Endring av betalingsplan og identifisering av misligholdte engasjementer

Nyhet 3. april 2020

IFRS 9 og covid-19: Bankers regnskapsføring av forventet kredittap i 1. kvartal 2020

Nyhet 2. april 2020

EIOPA anmoder forsikringsforetak om å ikke betale ut utbytte

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA har i dag publisert en uttalelse der forsikringsforetak anmodes om ikke å betale utbytte eller foreta tilbakekjøp av aksjer før det er mer klarhet rundt de økonomiske konsekvensene av COVID-19. EIOPA ber også foretakene om å revurdere retningslinjer og praksis for godtgjørelse.

Nyhet 2. april 2020

Utsatt frist for årlig innrapportering av risikovurderinger knyttet til foretakets betalingstjenester

1. april 2019 trådte ny forskrift om systemer for betalingstjenester i kraft. Forskriften stiller krav til at betalingstjenestetilbydere årlig skal rapportere risikovurderinger av operasjonell risiko og IKT-risiko knyttet til tilbyderens betalingstjenester til Finanstilsynet. Tidsfrist for første innrapportering var 30. juni 2020. På grunn av utfordringer som foretakene må håndtere i forbindelse med koronaviruset (COVID-19), er fristen utsatt på ubestemt tid. Finanstilsynet kommer tilbake med ny frist for innrapportering.

Høring 2. april 2020

Høring fra ESMA: Utfyllende regler om grensekryssende distribusjon og markedsføring av fond

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) ber om synspunkter på utfyllende regler om grensekryssende distribusjon og markedsføring av fond.

Gå til nyhetsarkiv