Nyheter

Nyhet 17. april 2019

Rapport fra NGFS med anbefalinger for å fremme et grønnere finansmarked

Network for Greening the Financial System (NGFS) har publisert sin første rapport med anbefalinger om tiltak for å fremme et grønnere finansmarked.

Les mer
Nyhet 17. april 2019

Forskriftsfastsetting som forberedelse til brexit

Finansdepartementet og Finanstilsynet har fastsatt ytterligere forskrifter som ledd i forberedelser til brexit.

Les mer
Nyhet 15. april 2019

Ikrafttredelse av EUs regler om kapitalkrav for banker

EØS-komiteen innlemmet 29. mars 2019 en rekke rettsakter i EØS-avtalen, blant annet EUs kapitalkravsregelverk for banker (CRR/CRD IV). Norge, Island og Liechtenstein har imidlertid alle tatt konstitusjonelle forbehold, som innebærer at de lovgivende forsamlingene (Stortinget i Norge) må samtykke til innlemmelsene. Reglene trer ikke i kraft i Norge før alle tre land har løftet sine forbehold.

Les mer
Nyhet 12. april 2019

EIOPA-høring om endringer i rapporteringsstandardene under Solvens II

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) publiserte 2. april 2019 sin høring om endringer i rapporteringsstandardene under Solvens II fra 4. kvartal 2019.

Les mer
Nyhet 12. april 2019

Forskrift på forsikringsområdet i tilfelle brexit uten overgangsperiode

Kongen i statsråd fastsatte 10. april 2019 forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. etter Storbritannias uttreden fra EU. Forskriften gjelder lovpålagt forsikring mv. som er tegnet i et britisk foretak før Storbritannias uttreden fra EU og midlertidig adgang til å yte forsikringstjenester mv. fra foretak i Storbritannia.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv