Nyheter

Nyhet 11. november 2019

Kontroll av noterte foretaks finansielle rapportering i 2019

Finanstilsynets rapport for 2019 omtaler hvilke områder som vil bli prioritert i kontrollen av noterte foretaks årsrapporter for 2019. I tillegg tar den opp enkelte mangler i den finansielle rapporteringen som er observert det siste året, og svakheter i foretakenes innrapportering til Finanstilsynet.

 

Brev 7. november 2019

Kontroll av finansiell rapportering – Nekkar ASA

Brev datert 16. november 2019.

Brev 7. november 2019

Opplysninger om foretakets bruk av alternative resultatmål i selskapsmelding – XXL ASA

Brev datert 4. november 2019.

Nyhet 7. november 2019

Høring fra ESMA: MiFID II posisjonsgrenseregimet for varederivater

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har publisert et høringsnotat om posisjonsgrenser og kontroll av posisjonshåndtering for varederivater. Formålet med høringen er å innhente synspunkter og innspill fra berørte parter. I høringsnotatet drøftes forslag til regelverksendringer på områder som berører varederivatmarkedet.

Nyhet 6. november 2019

Høring fra FATF: Nye veiledningsdokumenter om bruk av digital ID

Financial Action Task Force (FATF) gjennomfører for tiden en offentlig høring av veiledningdokument om digitale ID-er. Dokumentet har blant annet som formål å gi myndigheter, tilsynsenheter og andre interessenter veiledning på hvordan digitale ID-systemer kan brukes til å gjennomføre enkelte kundetiltak etter FATFs anbefaling 10.

Gå til nyhetsarkiv