Forside Rapportering

Rapportering

Informasjon om foretakenes rapportering til Finanstilsynet.

AIF-forvalter

Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) er i medhold av finanstilsynsloven, AIF-loven, samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Les mer

Banker

Bankene skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til bankenes rapportering, informasjon om hvordan bankene skal rapportere og en oversikt over endringer og oppdateringer for rapporteringene.

Les mer

Betalingsforetak

Betalingsforetak skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til betalingsforetakenes rapportering og informasjon om hvordan betalingsforetakene skal rapportere. 

Les mer

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsforetak, advokater og boligbyggelag skal innrapportere til Finanstilsynet jevnlig. Rapporteringspliktene eksisterer for å gi Finanstilsynet informasjon om i hvilken grad foretakene overholder lover og forskrifter, og for å danne et grunnlag for analyse av foretakenes virksomhet, omsetningstall og regnskap.

Les mer

E-pengeforetak

E-pengeforetak skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til e-pengeforetakenes rapportering og informasjon om hvordan e-pengeforetakene skal rapportere. 

Les mer

Finansiell rapportering

Foretak notert på regulert marked med Norge som hjemstat har plikt til offentliggjøring og lagring  av finansiell rapportering. Finanstilsynet følger opp denne plikten. Finanstilsynet innhenter også egenrapportering fra foretakene.  

Les mer

Finansieringsforetak

Finansieringsforetakene skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til finansieringsforetakenes rapportering, informasjon om hvordan finansieringsforetakene skal rapportere og en oversikt over endringer og oppdateringer for rapporteringene.

Les mer

Finans- og sparebankstiftelser

Finans- og sparebankstiftelser skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til finans- og sparebankstiftelsers rapportering og informasjon om hvordan det skal rapporteres.

Les mer

Forsikringsformidlingsforetak

Informasjon om forsikringsformidlingsforetakenes rapportering til Finanstilsynet.

Les mer

Forvaltningsselskap

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirfondloven (vpfl.), samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Les mer

Gjeldsinformasjonsforetak

Les mer

Infrastrukturforetak

Informasjon om krav til rapportering for infrastrukturforetak.

Les mer

Kredittforetak

Kredittforetakene skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til kredittforetakenes rapportering, informasjon om hvordan kredittforetakene skal rapportere og en oversikt over endringer og oppdateringer for rapporteringene.

Les mer

Livsforsikringsforetak

Informasjon om livsforsikringsforetakenes rapporteringer til Finanstilsynet.

Les mer

Markedsatferd

Les mer

Meldepliktig betalingstjenestevirksomhet

Les mer

Opplysningsfullmektig

Opplysningsfullmektiger skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til og informasjon om hvordan opplysningsfullmektiger skal rapportere. 

Les mer

Prospekter

Les mer

Regnskapsfører

Regnskapsførere skal rapportere med egenmelding i Altinn (KRT-1005).

Les mer

Regnskapsførerselskap

Regnskapsførselskap skal rapportere med egenmelding i Altinn (KRT-1004).

Les mer

Revisjonsselskap

Oversikt over revisjonsselskapenes rapporteringsplikt og krav til rapportering til Finanstilsynet.

Les mer

Revisor

Oversikt over revisorers rapporteringsplikt og krav til rapportering til Finanstilsynet.

Les mer

Skadeforsikringsforetak

Informasjon om skadeforsikringsforetakenes rapporteringer til Finanstilsynet. 

Les mer

Tilbyder av virksomhetstjenester

 

Les mer

Verdipapirforetak

Verdipapirforetak er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirhandelloven (vphl.), samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Les mer

Virtuelle valutatjenester

For informasjon om virtuelle valutatjenester, følg lenkene under.

Les mer