Søk Søk
Forside Rapportering Finansiell rapportering

Rapportering

Finansiell rapportering

Foretak notert på regulert marked med Norge som hjemstat har plikt til offentliggjøring og lagring  av finansiell rapportering. Finanstilsynet følger opp denne plikten. Finanstilsynet innhenter også egenrapportering fra foretakene.  

Offentliggjøring og lagring av periodisk finansiell rapportering

Oslo Børs er utpekt som offisiell lagringsmekanisme (OAM) etter EUs rapporteringsdirektiv, og det følger av verdipapirhandelloven (vphl) § 5-12 første ledd at periodisk finansiell rapportering skal sendes Oslo Børs som skal oppbevare disse på betryggende vis. Finanstilsynet gjør oppmerksom på at den finansielle rapporten må lagres direkte i OAM-en. Det er ikke tilstrekkelig å lagre en lenke til en annen nettside hvor den finansielle rapporteringen er tilgjengelig.

Når det gjelder lovbestemt innsendelse av periodisk finansiell rapportering til Finanstilsynet, jf. vphl. § 5-12 annet ledd, anses lagring av opplysningene i OAM-en å oppfylle lovens krav til innsendelse til Finanstilsynet. Finanstilsynet vil ha tilgang til den lagrede finansielle rapporteringen, og foretakene behøver dermed ikke å sende rapporteringen separat til Finanstilsynet som nevnt, eller gi melding om dette.

Det gjøres oppmerksom på at dette kun gjelder innsending av årsrapport (vphl. § 5-5) og halvårsrapport (vphl. § 5-6). Annen lov- og forskriftsbestemt innsending til Finanstilsynet i forbindelse med finansiell rapportering omfattes ikke, og må sendes Finanstilsynet. Dette gjelder for eksempel melding om at revisor har gitt presiseringer eller tatt forbehold i revisjonsberetningen (vphl. § 5-5 femte ledd).

Overtredelsesgebyr, suspensjon og stans av handel

Finanstilsynet har adgang til å ilegge overtredelsesgebyr dersom fristene for offentliggjøring/lagring av årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapportering ikke overholdes.

Unntak fra visse rapporteringskrav for tredjelandsutstedere/ekvivalensvurdering

Finanstilsynet har konkludert med at visse rapporteringskrav i USA (relatert til Form 20-F) er ekvivalente til visse krav i norsk lovgivning som innlemmer rapporteringsdirektivet. Som en følge av dette har Finanstilsynet gitt tredjelandsutstedere notert i USA og Oslo Børs med Norge som hjemstat i EØS området unntak fra noen krav i årsrapporten.

Selv om Finanstilsynet har konkludert med ekvivalens, må utstedere som ønsker å benytte seg av rapporteringskrav i USA søke om unntak til Finanstilsynet.

Kontakt

Mer informasjon om finansiell rapportering