Søk Søk
Forside Rapportering Betalingsforetak

Rapportering

Betalingsforetak

Betalingsforetak skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til betalingsforetakenes rapportering og informasjon om hvordan betalingsforetakene skal rapportere. 

Hvem skal rapportere og hva skal rapporteres?

Presisering av rapporteringsplikten fremgår av forskrift om finansforetak og finanskonsern § 2-6. 

Ved rapportering for første halvår skal årsregnskap med revisjonsberetning for foregående år oversendes Finanstilsynet som vedlegg til e-post.

Rapporteringsskjema og innsending

Rapporteringsskjema for betalingsforetak (xlsx)

Rapporteringsskjemaet består av to arkfaner og samtlige betalingsforetak skal fylle ut arkfanen skjema for betalingsforetak. Foretak med full konsesjon skal i tillegg fylle ut arkfanen full konsesjon.

Foretak med tillatelse til å yte tjenesten “pengeoverføring”, jf. finansavtaleloven § 11 bokstav d) skal i skjemaet opplyse om månedlige gjennomsnittlige overføringer i rapporteringsperioden.

Videre skal det opplyses om hvor mange meldinger om mistenkelige transaksjoner som er sendt ØKOKRIM i rapporteringsperioden og hvor mange undersøkelser som ble foretatt, men ikke meldt til ØKOKRIM, i rapporteringsperioden.

Rapporteringsskjemaet og årsregnskap med revisjonsberetning skal sendes elektronisk til: post@finanstilsynet.no

Rapporteringsfrister

Halvårlig rapportering:

1. oktober for første rapporteringsperiode (1. januar – 30. juni)

1. april for andre rapporteringsperiode (1. januar – 31. desember).

Kontakt

Mer informasjon om betalingsforetak