Søk Søk
Forside Rapportering Finans- og sparebankstiftelser

Rapportering

Finans- og sparebankstiftelser

Finans- og sparebankstiftelser skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til finans- og sparebankstiftelsers rapportering og informasjon om hvordan det skal rapporteres.

Hvem skal rapportere?

Finanstilsynet fører tilsyn med finans- og sparebankstiftelser og i henhold til dette skal finans- og sparebankstiftelser rapportere til Finanstilsynet. Mer informasjon i brev om oppstart av rapportering:

Hva skal rapporteres?

Finans- og sparebankstiftelser skal årlig rapportere rapporteringsskjema, årsregnskap, årsberetning samt revisjonsberetning til Finanstilsynet. 

Frister for fastsettelse av årsrapport

Stiftelser er regnskapspliktige, jf regnskapsloven § 1-2, og skal i samsvar med regnskapsloven § 3-1 innen 30. juni hvert år fastsette årsregnskap og årsberetning.

Finansstiftelser med bestemmende innflytelse i finansinstitusjon er underlagt årsregnskapsforskriften, og skal etter forskriftens § 2-1 vedta årsregnskap og årsberetning senest tre måneder etter regnskapsårets slutt.

Rapporteringsskjema

Stiftelsen skal i rapporteringsskjemaet rapportere enkelte tall hentet fra stiftelsens årsregnskap. Dette gjelder bl.a. samlede inntekter, med spesifikasjon av tildelt utbytte fra institusjonen stiftelsen springer ut av og andre inntekter, og kostnader, med spesifikasjon av lønnskostnader, styregodtgjørelse og andre kostnader. Andre poster er årets resultat, inngående og utgående balanse for gavefond, årets utbetaling av gaver og årets bevilgede gaver. Størrelsen på eierandel i den institusjonen stiftelsen springer ut av og antall ansatte skal også rapporteres.

Rapporteringsskjemaet samt årsregnskap og årsberetning med revisjonsberetning skal sendes inn elektronisk til: post@finanstilsynet.no.

Rapporteringsfrister

Årlig rapportering:

Rapporteringen er basert på regnskapslovgivning som gjelder for fastsettelse av årsregnskapet. Det vil si 30. juni, eller 31. mars for finansstiftelser som avlegger konsernregnskap.

Kontakt

Mer informasjon om finans-og sparebankstiftelser