Søk Søk
Forside Konsesjon Finans- og sparebankstiftelser

Konsesjon

Finans- og sparebankstiftelser

Finans- og sparebankstiftelser, kan opprettes som følge av sammenslutning og deling av finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Opprettelse av finans- og sparebankstiftelse krever tillatelse.

Finansforetak som skal slås sammen, skal utarbeide en felles plan for sammenslåingen som skal meldes til Foretaksregisteret. Er det i planen for sammenslåing eller deling fastsatt at et foretak skal utstede egenkapitalbevis ved konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, skal egenkapitalbevis som ikke skal avhendes som vederlag, overføres til en finansstiftelse opprettet av foretaket.

Egenkapitalbevis som et finansforetak skal motta etter tegning eller som vederlag ved overdragelse av sin virksomhet helt eller delvis, skal overføres til en finansstiftelse opprettet av foretaket. Sammenslåing og deling av finansforetak og opprettelse av finansstiftelse kan bare gjennomføres etter tillatelse.

Mer informasjon om finans- og sparebankstiftelser