Forside Konsesjon

Konsesjon

Informasjon om krav til konsesjon, søknad om konsesjon, autorisasjon og tillatelser, hva som kreves for å inneha konsesjon. 

AIF-forvalter

Forvaltning av alternative investeringsfond (AIF) kan som hovedregel bare drives etter tillatelse fra Finanstilsynet. AIF-forvaltere som ikke omfattes av konsesjonsplikt, er pålagt  registrerings- og rapporteringsplikter til Finanstilsynet. 

Les mer

Banker

For å drive bankvirksomhet i Norge kreves konsesjon av norske myndigheter eller tilsvarende konsesjon gitt innenfor EØS-området.

Les mer

Eiendomsmegling

Informasjon om og søknadsskjemaer for tillatelse (konsesjon) til å drive eiendomsmegling for personer og foretak, samt endringer i ledelsen og etablering av filial.

Les mer

Finans- og sparebankstiftelser

Finans- og sparebankstiftelser, kan opprettes som følge av sammenslutning og deling av finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Opprettelse av finans- og sparebankstiftelse krever tillatelse.

Les mer

Finansiell rapportering

Les mer

Finansieringsforetak

For å drive virksomhet som finansieringsforetak kreves konsesjon.

Les mer

Forsikringsformidlingsforetak

Norske og utenlandske forsikringsformidlingsforetak som formidler forsikring i Norge skal registreres, enten hos Finanstilsynet, i forsikringsselskapets register eller i foreskrevet register i formidlingsforetakets hjemland.

Les mer

Gjeldsinformasjonsforetak

Barne- og likestillingsdepartementet som er konsesjonsmyndighet for gjeldsinformasjonsforetak. 

Les mer

Infrastrukturforetak

Informasjon om krav til tillatelse (konsesjon) for børser og andre regulerte markeder, verdipapirregistre og sentrale motparter.

Les mer

Inkasso

Informasjon om krav til tillatelse (konsesjon) og søknadsskjemaer for personer og foretak etter inkassoloven. 

Les mer

Kredittforetak

For å drive virksomhet som kredittforetak i Norge kreves konsesjon fra norske myndigheter eller tilsvarende konsesjon gitt innenfor EØS-området.

Les mer

Livsforsikringsforetak

For å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge kreves tillatelse (konsesjon) i henhold til finansforetaksloven § 2-13. 

Les mer

Markedsatferd

Les mer

Meldepliktig betalingstjenestevirksomhet

Informasjon om meldeplikt for betalingstjenestevirksomhet.

Les mer

Pensjonsforetak

Det kreves tillatelse (konsesjon) for å drive virksomhet som pensjonsforetak. Begrepet pensjonsforetak omfatter pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak.

Les mer

Prospekter

Les mer

Regnskapsfører

Informasjon om hvordan du søker konsesjon (autorisasjon) som regnskapsfører, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan du sletter en autorisasjon.

Les mer

Regnskapsførerselskap

Informasjon om søknad om konsesjon (autorisasjon) for regnskapsførerselskap, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan du sletter en autorisasjon.

Les mer

Revisjonsselskap

Informasjon om søknad om konsesjon (godkjenning) for revisjonsselskap, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan en autorisasjon kan slettes.

Les mer

Skadeforsikringsforetak

For å drive skadeforsikringsvirksomhet i Norge kreves tillatelse (konsesjon) i henhold til finansforetaksloven § 2-14. 

Les mer

Tilbyder av virksomhetstjenester

Informasjon om hvordan tilbyder av virksomhetstjenester søker om konsesjon (autorisasjon), hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan autorisasjonen senere kan slettes.

Les mer

Verdipapirforetak

Informasjon om hvem som må ha tillatelse (konsesjon) som verdipapirforetak, vilkår for og søknad om slik tillatelse, melding om endring i foretakets styre og ledelse, eierprøving og verdipapirforetaks grensekryssende virksomhet

Les mer

Virtuelle valutatjenester

Tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisiell valuta, samt oppbevaringstjenester for virtuell valuta, omfattes av hvitvaskingslovens krav. Slike tjenester kan bare drives etter å ha blitt registrert hos Finanstilsynet.

Les mer