Søk Søk
Forside Konsesjon Verdipapirforetak

Konsesjon

Verdipapirforetak

For å drive investeringstjenestevirksomhet i Norge kreves konsesjon som verdipapirforetak. Konsesjon kan gis til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Søke konsesjon

Tillatelse forutsetter blant annet at verdipapirforetaket skal ha en startkapital som i norske kroner svarer til minst 730 000 euro. For foretak som bare skal yte enkelte investeringstjenester, kan Finanstilsynet gi tillatelse til en lavere startkapital. Verdipapirforetakets daglige/faktiske ledelse, styremedlemmer og aksjonærer med betydelig eierandel må anses egnet, se rundskriv 14/2015 om prøving av egnethet.

Verdipapirforetak må for øvrig tilfredsstille de lovkrav som fremgår av verdipapirhandelloven kapittel 9 og 10. Det er ikke utarbeidet et eget søknadsskjema, men det er utarbeidet en egen veiledning.

Søknadsbehandling

Avgjørelse av søknad om tillatelse til å drive verdipapirforetak skal meddeles søkeren innen seks måneder etter at fullstendig søknad er mottatt. Søknad skal sendes Finanstilsynet, som er delegert myndighet til på vegne av Finansdepartementet å gi tillatelse til verdipapirforetak.

Grenseoverskridende virksomhet i annen EØS-stat

Etableringsmeldinger

Norske verdipapirforetak eller markedsoperatører som driver en MHF eller OHF som ønsker å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet i en annen EØS-stat, må sende melding om dette til Finanstilsynet, jf. verdipapirhandelloven § 9-23 og MiFID II-forskriften §§ 4-1 og 4-2. Norske foretak som nevnt kan yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet i annen EØS-stat på følgende måter:

  1. Direkte fra forretningssted i Norge til annen EØS-stat
  2. Direkte fra tilknyttet agent etablert i Norge til annen EØS-stat
  3. Gjennom etablering av filial i annen EØS-stat
  4. Gjennom bruk av tilknyttet agent etablert i annen EØS-stat

Endringsmeldinger

Norske verdipapirforetak eller markedsoperatører som driver en MHF eller OHF som allerede yter investeringstjenester eller utøver investeringstjenestevirksomhet i en annen EØS-stat, skal skriftlig informere Finanstilsynet om endringer i opplysninger som tidligere er innmeldt, jf. verdipapirhandelloven § 9-23 (9) og MiFID II-forskriften §§ 4-1 (6) og 4-2 (6).

Skjema for melding til Finanstilsynet

Ved oversendelse av etableringsmelding eller endringsmelding til Finanstilsynet skal det benyttes standardiserte skjemaer tilpasset den enkelte virksomhetstype. Skjemaene følger som vedlegg til Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2382, som gir nærmere anvisning på bruken av hvert enkelt skjema.

Skjema for grensekryssende virksomhet direkte fra Norge (MiFID II artikkel 34):

Skjema for etablering i annen EØS-stat (MiFID II artikkel 35):

Mer informasjon om verdipapirforetak