Søk Søk
Forside Tilsyn Verdipapirforetak

Tilsyn

Verdipapirforetak

Det overordnede målet for regulering og tilsyn med verdipapirmarkedet er å sikre en trygg, ordnet og effektiv handel med finansielle instrumenter slik at verdipapirmarkedet kan fungere som kapitalkilde for næringslivet og som grunnlag for investeringsvirksomhet og sparing. 

Tilsynet omfatter aktørenes finansielle stilling og drift, og at virksomhetsreglene og de generelle atferdsreglene blir fulgt. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Verdipapirforetak under tilsyn

Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn. Ved inngangen til 2017 omfattet dette 126 verdipapirforetak, hvorav 25 foretak også hadde konsesjon som bank og 19 filialer av utenlandske verdipapirforetak. 

Norske filialer av utenlandske verdipapirforetak som har sitt hovedsete i et annet EØS-land, er primært underlagt tilsyn fra det landet hvor verdipapirforetaket har sitt hovedsete.

Stedlig tilsyn

Som del av sin tilsynsvirksomhet gjennomfører Finanstilsynet stedlig tilsyn. Et stedlig tilsyn skal bidra til at foretakene har et bevisst forhold til risiko, og til at et høyt nivå av kundebeskyttelse i verdipapirmarkedet opprettholdes ved å se til at foretakene overholder kravene til god forretningsskikk. Et stedlig tilsyn kan omfatte hele virksomheten eller være fokusert mot enkelte risikoområder.

Dokumentbasert tilsyn

Verdipapirforetak har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Dette omfatter regelmessig, lovpålagt rapportering samt ad hoc-rapportering som kan gjennomføres når Finanstilsynet mener det er behov.

Innrapportering fra verdipapirforetakene blir brukt som grunnlag for vurdering av risiko i de enkelte foretakene og samlet for næringen.

Mer informasjon om verdipapirforetak