Søk Søk
Forside Tema Hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking og terrorfinansiering

Formålet med hvitvasking er å skjule opprinnelsen til utbytte fra straffbare handlinger. Hvitvasking kjennetegnes ved at slikt utbytte integreres i den lovlige økonomien og dermed fremstår som legitimt. Finansiering av terror er medvirkning til en terrorhandling eller medvirkning til opprettholdelse av en terrororganisasjon. 

Utbytte fra en straffbar handling kan være penger generert fra organisert kriminalitet, som narkotikahandel, ran, prostitusjon, menneske- og/eller våpensmugling eller fra andre former for kriminalitet som underslag, skatteunndragelse, bedrageri eller korrupsjon.

Når kriminalitet genererer utbytte, må gjerningspersonene finne måter å få midlene integrert i økonomien, uten å tiltrekke oppmerksomhet mot seg selv eller den straffbare handlingen. Utbyttet hvitvaskes ved å tilsløre midlenes opprinnelse.

Terror kan finansieres med midler med både legalt og illegalt opphav. Terrorhandlinger blir ofte finansiert gjennom en kombinasjon av oppsparte midler, legale inntekter, legale og illegaleinnsamlinger og ulike former for kriminell virksomhet, som lånebedrageri.

Formålet med hvitvaskingsregelverket er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger og terrorfinansiering. Hvitvaskingsregelverket stiller blant annet krav til at banker og andre rapporteringspliktige skal kontrollere opplysninger om potensielle kunder ved etablering av kundeforhold, samt at etablerte kundeforhold skal følges opp løpende. Mistenkelige transaksjoner foretatt av kundene skal meldes til Økokrim.

Det er fastsatt en rekke forskrifter om gjennomføring av sanksjoner og tiltak, vedtatt av FN og EU, knyttet til bl.a. terrorfinansiering. Disse forskriftene gjelder ved siden av hvitvaskingsregelverket, og inneholder plikter også for foretak under tilsyn.

Finanstilsynets rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

Mange av de rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket er under tilsyn av Finanstilsynet.

Et foretak som ikke oppfyller sine plikter etter hvitvaskingsloven, kan straffes med bøter. Dette gjelder både manglende oppfyllelse av regler om kundekontroll og manglende rapportering til Økokrim om mistenkelige transaksjoner.

Finanstilsynet fører tilsyn med at rapporteringspliktige foretak under tilsyn etterlever pliktene etter hvitvaskingsreglene. Finanstilsynet kan gi foretak som ikke følger reglene, pålegg om retting. I alvorlige saker kan Finanstilsynet anmelde foretaket til politiet.

Andre myndigheters rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering


Generelt om ansvarsfordelingen mellom ulike myndigheter
Ansvaret for anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering i Norge er delt mellom flere departementer og underliggende etater, hovedsakelig Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Politidirektoratet, Økokrim, Politiets sikkerhetstjeneste og Finanstilsynet. For å sikre en koordinert innsats mot hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen, er det nedsatt et tverretatlig Kontaktforum bestående av representanter fra blant annet departementene, politiet og Finanstilsynet.

Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim behandler meldinger om mistenkelige transaksjoner. EFE behandler meldingene og videreformidler relevant informasjon til politiet, inkludert Politiets sikkerhetstjeneste (PST), forvaltningsorganer med kontrolloppgaver, samt andre lands kontrollorganer.

PST skal forhindre at terror og terrorfinansiering foregår i og fra Norge, samt avverge at Norge utnyttes som transittland for penger til terrorformål.

Hvitvasking.no
Nettstedet hvitvasking.no gir informasjon om arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. På nettstedet kan rapporteringspliktige blant annet finne: 

 • Informasjon om rapportering av mistenkelige transaksjoner
 • FNs konsoliderte liste over fysiske og juridiske personer som omfattes av FNs sanksjoner.
 • Publisering av beslutninger om båndlegging fattet av statsadvokat eller PST samt kjennelser fra tingretten med avgjørelse om beslutning om båndlegging av midler opprettholdes eller forlenges
 • Oversettelse av kunngjøringer fra FATF om bl.a. regimer med mangelfull innsats knyttet til bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Financial Action Task Force (FATF)
FATF er et mellomstatlig samarbeidsorgan, som har til formål å etablere en enhetlig internasjonal tilnærming til bekjempelsen av hvitvasking og finansiering av terror. For å oppnå dette har FATF fastsatt 40 anbefalinger som medlemslandene skal etterleve. FATF lager også veiledninger knyttet til de ulike anbefalingene. På FATFs nettsted finnes blant annet informasjon om:

 • FATF sine 40 anbefalinger
 • Kunngjøringer om bl.a. regimer med mangelfull innsats knyttet til bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Uttalelser om metoder og trender
 • Ulike veiledningsdokumenter

Kunngjøringer fra FN og FATF - påmelding til e-postvarsel

For å sørge for at alle institusjoner er oppdatert på kunngjøringer fra FN, FATF og andre lignende kunngjøringer samt beslutninger om båndlegging, har Finanstilsynet opprettet en varslingsfunksjon via e-post. Foretakene er selv ansvarlige for å melde inn riktig e-postadresse for mottak av disse varslene.

E-posten skal inneholde:

 • foretaksnavn
 • organisasjonsnummer
 • e-postadresse(r) for varsling. E-postadressen må ikke være personlig adresse. dvs. at den ikke kan være knyttet til en enkeltperson i foretaket eller være en privat adresse. E-postadressen må være generisk f.eks. frys@banken.no.

Kunngjøringer fra FN, FATF og EU