Forside Tema

Tema

Oversikt over temasider for ulike fagområder.

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) har ansvaret for å komme frem til og koordinere tiltak for å forebygge og løse krisesituasjoner og andre situasjoner som kan resultere i store forstyrrelser i den finansielle infrastrukturen.

Les mer

Brexit

Når Storbritannia etter planen trer ut av EU 29. mars 2019, trer de samtidig ut av EØS-avtalen. Finanstilsynet minner om at finansforetak, verdipapirforetak og andre foretak som tilbyr finansielle tjenester selv må vurdere risikoer, konsekvenser og nødvendige tiltak, som følge av at Storbritannia går ut av EU.

Les mer

EMIR

Det felleseuropeiske regelverket European Market Infrastructure regulation (EMIR) trådte i kraft i Norge 1. juli 2017. Regelverket har betydning for foretak som inngår derivatkontrakter. Det omfatter også foretak som ikke yter finansielle tjenester. 

Les mer

Finansiell teknologi (FinTech)

Teknologisk utvikling og mulighetene ny teknologi gir innenfor finansnæringen kan føre til at både nye og eksisterende aktører har behov for kontakt med og veiledning fra Finanstilsynet. Veiledningen kan skje både i forkant av og underveis i prosessen med å etablere forretningsmodell og utarbeide konsesjonssøknad.

Les mer

Finanstilsyn og regelverk i EØS

Informasjon om tilsynssamarbeid i EØS.

Les mer

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) regulerer all distribusjon av forsikring. 26. Oktober 2018 vedtok EØS-komiteen å ta direktivet inn i EØS-avtalen, men på en slik måte at både Island, Liechtenstein og Norge har tatt forbehold om samtykke fra sine parlamenter. Finanstilsynet vet dermed ikke når IDD-bestemmelsene trer i kraft i Norge.

Les mer

Hvitvasking og terrorfinansiering

Formålet med hvitvasking er å skjule opprinnelsen til utbytte fra straffbare handlinger. Hvitvasking kjennetegnes ved at slikt utbytte integreres i den lovlige økonomien og dermed fremstår som legitimt. Finansiering av terror er medvirkning til en terrorhandling eller medvirkning til opprettholdelse av en terrororganisasjon. 

Les mer

Kapitaldekning

Kapitaldekningsregelverket stiller krav til foretakenes ansvarlige kapital, risikostyring, offentliggjøring av informasjon og maksimalgrenser for foretakenes eksponering mot enkeltmotparter. 

Les mer

Kapitalforvaltning

Forsikringsforetak og pensjonsforetak skal ha en forsvarlig kapitalforvaltning. Eiendelene skal forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med foretakets formål. Foretaket skal vektlegge forsvarlig likviditet, sikkerhet, risikospredning og inntjening, og tilpasse kapitalforvaltningen til endringer i foretakets risikoeksponering og endringer i risiko knyttet til de ulike virksomhetsområdene, jf. finansforetaksloven § 13-10.

Les mer

Krisehåndtering

EUs krisehåndteringsdirektiv, Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), trådte i kraft i EU i januar 2016. Direktivet er EØS-relevant, og Stortinget vedtok i mars 2018 lovendringer som gjennomfører direktivet i norsk rett med ikrafttredelse 1. januar 2019.

Les mer

Likviditet

Likviditetsregelverket stiller krav til at foretakene skal ha en likviditetsreserve til å dekke likviditetsutgang i en stressituasjon. Det stilles videre krav til at foretakene skal ha stabil finansiering og forsvarlig likviditetsstyring. 

Les mer

MiFID II / MiFIR

Nytt direktiv og forordning som regulerer markedet for finansielle instrumenter, MiFID II/MiFIR, ble vedtatt i EU våren 2014. Det arbeides nå med å fastsette delegerte rettsakter i EU. Det nye regelverket er EØS-relevant og skal gjennomføres i Norge. 

Les mer

PRIIPs

PRIIPs-forordningen regulerer nøkkelinformasjonsdokument (KID) for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer.

Les mer

Prospektkontroll

Finanstilsynet kontrollerer og godkjenner EØS-prospekter som gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapirer på norsk regulert marked. 

Les mer

Risikostyring og internkontroll

Tilsynet har vedtatt forskrift om risikostyring og internkontroll. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2009.

Les mer

Soliditetsregelverk pensjonskasser

Soliditetsregelverket for pensjonsforetak er noe forskjellig avhengig av om pensjonsforetaket har tillatelse til å overta pensjonsordninger med forsikringselement. 

Les mer

Solvens II

EU har samlet alle sentrale direktiver som dekker områdene livsforsikring, skadeforsikring og reassuranse samt forsikringsgrupper i ett direktiv. Solvens II-direktivet trådte i kraft 1. januar 2016.

Les mer

Solvensregelverk forsikring

Det gjeldende soliditetsregelverket for forsikring omfatter følgende hovedelementer:

Les mer

Tilsyn med IT og betalingstjenester

Finanstilsynet har ansvar for tilsyn med finansforetakenes bruk av IT og betalingstjenester.

Les mer