Forside Tema

Tema

Oversikt over temasider for ulike fagområder.

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) har ansvaret for å komme frem til og koordinere tiltak for å forebygge og løse krisesituasjoner og andre situasjoner som kan resultere i store forstyrrelser i den finansielle infrastrukturen.

Les mer

Brexit

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 med en overgangsordning. I overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Britiske myndigheter vil imidlertid ikke være representert i EUs besluttende organer. Overgangsperioden vil i første omgang vare til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse dersom EU og Storbritannia blir enige om dette.

Les mer

EMIR

Det felleseuropeiske regelverket European Market Infrastructure regulation (EMIR) trådte i kraft i Norge 1. juli 2017. Regelverket har betydning for foretak som inngår derivatkontrakter. Det omfatter også foretak som ikke yter finansielle tjenester. 

Les mer

Fintech og regulatorisk sandkasse

Nye aktører, ny teknologi og nye forretningsmodeller i finansnæringen skaper behov for informasjon og veiledning. I tillegg til informasjon om relevant regelverk, kan Finanstilsynet gi veiledning og avklaringer om konsesjonssøknader. Finanstilsynet har også en regulatorisk sandkasse for fintech.

Les mer

Finanstilsyn og regelverk i EØS

Informasjon om tilsynssamarbeid i EØS.

Les mer

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) regulerer all distribusjon av forsikring. 26. Oktober 2018 vedtok EØS-komiteen å ta direktivet inn i EØS-avtalen, men på en slik måte at både Island, Liechtenstein og Norge har tatt forbehold om samtykke fra sine parlamenter. Finanstilsynet vet dermed ikke når IDD-bestemmelsene trer i kraft i Norge.

Les mer

Garantiordningen for skadeforsikring

Informasjon om Garantiordningen for skadeforsikring, hvilke lover og regler som gjelder for ordningen og hvilke forsikringskrav som ordningen dekker. 

Les mer

Hvitvasking og terrorfinansiering

Formålet med hvitvasking er å skjule opprinnelsen til utbytte fra straffbare handlinger. Hvitvasking kjennetegnes ved at slikt utbytte integreres i den lovlige økonomien og dermed fremstår som legitimt. Finansiering av terror er medvirkning til en terrorhandling eller medvirkning til opprettholdelse av en terrororganisasjon. 

Les mer

Kapitaldekning

Kapitaldekningsregelverket stiller krav til foretakenes ansvarlige kapital, risikostyring, offentliggjøring av informasjon og maksimalgrenser for foretakenes eksponering mot enkeltmotparter. 

Les mer

Kapitalforvaltning

Forsikringsforetak og pensjonsforetak skal ha en forsvarlig kapitalforvaltning. Eiendelene skal forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med foretakets formål. Foretaket skal vektlegge forsvarlig likviditet, sikkerhet, risikospredning og inntjening, og tilpasse kapitalforvaltningen til endringer i foretakets risikoeksponering og endringer i risiko knyttet til de ulike virksomhetsområdene, jf. finansforetaksloven § 13-10.

Les mer

Klimarisiko

Finansmarkeder og finansforetak påvirkes av både fysiske klimaendringer og omstillingen til et lavutslippssamfunn. Integrasjon av klimarisiko i tilsynsvirksomheten står derfor høyt på agendaen hos finanstilsynsmyndigheter i mange land, og det arbeides med å utvikle tilsynsverktøy for å følge opp klimarisiko. Finanstilsynet deltar i dette arbeidet.

Les mer

Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging

Oppdateres løpende: Samlet oversikt fordelt på fagområde over informasjon fra Finanstilsynet om håndtering og tiltak i finanssektoren i forbindelse med koronaviruset.

Les mer

Krisehåndtering

EUs krisehåndteringsdirektiv, Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), trådte i kraft i EU i januar 2016. Direktivet er EØS-relevant, og Stortinget vedtok i mars 2018 lovendringer som gjennomfører direktivet i norsk rett med ikrafttredelse 1. januar 2019.

Les mer

Likviditet

Likviditetsregelverket stiller krav til at foretakene skal ha en likviditetsreserve til å dekke likviditetsutgang i en stressituasjon. Det stilles videre krav til at foretakene skal ha stabil finansiering og forsvarlig likviditetsstyring.

Les mer

MiFID II / MiFIR

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) og MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) er sentrale EU-rettsakter for reguleringen av foretak som tilbyr tjenester knyttet til finansielle instrumenter (blant annet aksjer, obligasjoner, fondsandeler og derivater) og handelsplassene hvor disse instrumentene handles.

Les mer

PRIIPs

PRIIPs-forordningen regulerer nøkkelinformasjonsdokument (KID) for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer.

Les mer

Prospektkontroll

Finanstilsynet kontrollerer og godkjenner EØS-prospekter som gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapirer på norsk regulert marked. 

Les mer

PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv

Bestemmelser som gjennomfører EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366, PSD 2) i norsk rett trer i kraft 1. april 2019. Gjennomføringen medfører endringer i flere lover og forskrifter som gjelder for banker, kredittforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, opplysningsfullmektiger og meldepliktige betalingstjenestevirksomheter.

Les mer

Risikostyring og internkontroll

Tilsynet har vedtatt forskrift om risikostyring og internkontroll. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2009.

Les mer

Soliditetsregelverk pensjonskasser

Soliditetsregelverket for pensjonsforetak er noe forskjellig avhengig av om pensjonsforetaket har tillatelse til å overta pensjonsordninger med forsikringselement. 

Les mer

Solvens II

EU har samlet alle sentrale direktiver som dekker områdene livsforsikring, skadeforsikring og reassuranse samt forsikringsgrupper i ett direktiv. Solvens II-direktivet trådte i kraft 1. januar 2016.

Les mer

Solvensregelverk forsikring

Det gjeldende soliditetsregelverket for forsikring omfatter følgende hovedelementer:

Les mer

Supervisory disclosure

EU-samarbeidet pålegger Finanstilsynet å publisere relevant regelverk innenfor bank- og forsikringsområdet for å sikre transparens og gi mulighet til å sammenligne forskjellige tilsyn og implementering av regelverk i forskjellige land. Formålet er å promotere harmonisert tilsynspraksis innenfor EU.

Les mer

Tilsyn med IT og betalingstjenester

Finanstilsynet har ansvar for tilsyn med finansforetakenes bruk av IT og betalingstjenester.

Les mer