Søk Søk
Forside Konsesjon Eiendomsmegling

Konsesjon

Eiendomsmegling

Informasjon om og søknadsskjemaer for tillatelse (konsesjon) til å drive eiendomsmegling for personer og foretak, samt endringer i ledelsen og etablering av filial.

Endringer i ledelsen

Fra 1. januar 2018 ble tidligere krav om å sende inn søknad til Finanstilsynet om endring av fagansvarlig, daglig leder og styremedlemmer erstattet med et krav om melding til Finanstilsynet senest 14 dager etter at skiftet har funnet sted.  

Det vises til reglene i eiendomsmeglingsloven § 2-9. Personer som skal tiltre i nye roller skal fortsatt egnethetsvurderes og i den forbindelse sende inn utfylt egnethetsskjema og oppdatert politiattest. Se Finanstilsynets rundskriv 14/2015 om vurdering av egnethetskrav for nærmere veiledning om kvalifikasjonskrav og lenke til egnethetsskjema. Av personvernhensyn kan vedkommende sende egnethetsskjema og politiattest direkte til Finanstilsynet.

I tillegg skal foretaket sende melding om endringene. Endring av styret og daglig leder må være registrert i Foretaksregisteret før denne meldingen sendes til Finanstilsynet. Med mindre egnethetsskjema og politiattest vedlegges meldingen, må foretaket forsikre seg om at dette er sendt til Finanstilsynet før foretaket sender sin melding.

Meldingen, samt eventuelt egnethetsskjemaer og politiattester, sendes ved e-post, post eller ved Altinn-skjema KRT-1060. Med mindre Finanstilsynet har kommentarer til endringen, blir det ikke gitt noen bekreftelse på meldingen.

Personlige tillatelser

For å søke om eiendomsmeglerbrev må søker dokumentere bestått eiendomsmeglerstudium samt relevant praksis.

Jurister med relevant praksis kan søke om å være fagansvarlig og ansvarlig megler i eiendomsmeglingsforetak.

Finanstilsynet behandler ikke søknader som ikke sendes inn via Altinn.

Foretakstillatelse

For å drive eiendomsmeglingsvirksomhet i Norge kreves tillatelse (konsesjon) som eiendomsmeglingsforetak. Eiendomsmeglingsforetaket må tilfredsstille lovkravene som gjelder for virksomheten, jf. eiendomsmeglingsloven kapittel 2. Blant annet stilles det krav til forsvarlig egenkapital, en fagansvarlig som enten er eiendomsmegler, advokat eller jurist med tillatelse, samt Finanstilsynets godkjennelse av foretakets styre, eiere og ledelse.

Finanstilsynet foretar særskilt egnethetsvurdering av foretakets styremedlemmer, daglig leder og fagansvarlig i forbindelse med konsesjonsbehandlingen og senere endringer i eierforhold og ledelse.

Med virkning fra 1. januar 2017 vil Finanstilsynet ikke lenger behandle søknader om foretaksbevilling som ikke er innsendt via Altinn.

Etablering av filial

Tidligere krav om tillatelse til å etablere filialer for eiendomsmeglingsforetak ble fra 1. januar 2018 erstattet med krav om å sende melding til Finanstilsynet senest 14 dager før etableringen.

Det foreligger ikke noe særskilt skjema for melding om filialetablering. Meldingen skal inneholde:

  • Filialens adresse og informasjon om filialens navn herunder alternativt filialnavn brukt i markedsføringen.
  • Virksomhetsnummer/bedriftsnummer hvis filialen er registrert i Foretaksregistret. (Se informasjon om krav til registrering av virksomhet/underenhet i foretaksregisteret hos Brønnøysundregistrene)
  • Erklæring fra fagansvarlig på at han/hun påtar seg fagansvaret med vedlagt egnethetsskjema og oppdatert politiattest for fagansvarlig

Meldingen sendes Finanstilsynet ved e-post, post eller ved Altinn-skjema KRT-1060:

Etablering av filialer med delt fagansvar
Etter eiendomsmeglingsloven § 2-9 annet ledd kan Finanstilsynet gi tillatelse til at samme person kan være fagansvarlig for mer enn ett foretak eller én filial. Se også Finanstilsynets rundskriv nr 16/2010, punkt 2. Hvis etableringen av filial også innebærer at samme person skal være fagansvarlig for flere filialer (eller flere foretak), må det foreligge tillatelse til dette før etableringen. I søknad om tillatelse til delt fagansvar må det redegjøres for følgende momenter:

  1. Antall ansatte ved det enkelte foretak/filial, samt disses kvalifikasjoner og erfaring – herunder også i tilknytning til eventuelt nyopprettet foretak eller avdeling.
  2. Fagansvarliges kvalifikasjoner og erfaring som fagansvarlig. Det må gjøres rede for om fagansvarlige skal ha andre oppgaver utover fagansvaret, for eksempel ansvar og oppgaver i tilknytning til personal eller salgsbudsjett.
  3. Antatt årlig formidling pr. kontor, og om det foreligger forhold som gir grunn til å anta en vesentlig økning i omsetning.
  4. Beskrivelse av hvordan det delte fagansvaret rent praktisk er tenkt gjennomført. Beskrivelsen skal omfatte omfanget av den fagansvarliges tilstedeværelse og tilgjengelighet, geografisk avstand mellom de ulike kontorer, hvorvidt foretakene har likt IT-system og/eller system for risikostyring og internkontroll, samt bruk av rutiner for fagansvarliges oppfølging av sitt fagansvar de dager vedkommende ikke er fysisk tilstede ved det enkelte kontor.
  5. Hvorvidt de berørte foretak håndterer oppgjør selv.
  6. De berørte foretaks styrer må avgi bekreftelse på at ordningen vurderes som forsvarlig.

I søknaden skal det også vedlegges utfylt egnethetsskjema og oppdatert politiattest for fagansvarlig. Søknaden sendes Finanstilsynet ved e-post, post eller ved Altinn-skjema KRT-1060.

Lovbestemmelser

Kravene for tillatelse til å drive eiendomsmegling for foretak:

Kravene for personlige konsesjoner på eiendomsmeglingsområdet:

Klageadgang

Søker har klageadgang etter forvaltningsloven § 28.

Mer informasjon om eiendomsmegling