Søk Søk
Forside Konsesjon Finansieringsforetak

Konsesjon

Finansieringsforetak

For å drive virksomhet som finansieringsforetak kreves konsesjon.

Konsesjon som finansieringsforetak

Tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak kan omfatte blant annet leasing, factoring, valutavirksomhet og annen finansieringsvirksomhet. Et finansieringsforetak kan ikke motta tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten. En nærmere beskrivelse av hva tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak kan omfatte, fremgår av finansforetaksloven § 2-9.

Tillatelse forutsetter blant annet at foretaket stiftes med et beløp som i norske kroner svarer til minst 5 millioner euro i samlet startkapital Størrelsen på startkapitalen må imidlertid stå i forhold til den planlagte virksomheten. Finansforetaksloven § 3-4 femte ledd åpner opp for at det i særlige tilfeller kan gis samtykke til lavere samlet startkapital. Det stilles krav til at finansieringsforetakets styre, daglig leder, faktiske ledere og ledere av nøkkelfunksjoner anses egnet.

Foretaket må for øvrig tilfredsstille lovkravene som gjelder for virksomheten. Nærmere krav til innholdet av en søknad fremgår av finansforetaksloven  kapittel 3.

Innsending av konsesjonssøknad og søknadsbehandling

Avgjørelse av søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet skal meddeles søkeren innen seks måneder etter at søknad er mottatt. Fristen regnes fra det tidspunkt opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, er mottatt.

Søknad om konsesjon skal sendes Finanstilsynet, som forbereder saken på vegne av Finansdepartementet, eller avgjør søknaden etter delegasjon. Konsesjonssøknader som gjelder institusjoner av særlig betydning og søknader i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter avgjøres av Finansdepartementet. 

Konsesjonssøknader kan sendes som vedlegg til e-post.

Mer informasjon om finansieringsforetak