Søk Søk
Forside Konsesjon AIF-forvalter

Konsesjon

AIF-forvalter

Forvaltning av alternative investeringsfond (AIF) kan som hovedregel bare drives etter tillatelse fra Finanstilsynet. AIF-forvaltere som ikke omfattes av konsesjonsplikt, er pålagt  registrerings- og rapporteringsplikter til Finanstilsynet. 

Tillatelse for forvaltere av alternative investeringsfond

Tillatelsen skal omfatte både porteføljeforvaltning og risikostyring av alternative investeringsfond. Det skal utpekes en AIF-forvalter for hvert enkelt alternativt investeringsfond. AIF-forvalteren er ansvarlig for forvaltningen av fondet og oppfyllelsen av lovens krav. Det er gjort unntak fra kravet om konsesjonsplikt for forvaltere som forvalter alternative investeringsfond med samlet forvaltningskapital under visse terskelverdier.Tersklene for konsesjonsplikt er satt til et beløp i norske kroner som tilsvarer:

  • 500 millioner euro når porteføljen består av alternative investeringsfond som ikke er gjenstand for finansiell giring, og som ikke har innløsningsrett i en periode på fem år fra dagen for den første investering i hvert fond, eller

  • 100 millioner euro, for andre typer alternative investeringsfond enn de som er nevnt over.

Forvaltere av alternative investeringsfond som forvalter fond med en samlet forvaltningskapital under visse terskelverdier er ikke omfattet av konsesjonsplikt, men skal registreres i et register ført av Finanstilsynet. 

For å markedsføre eller forvalte alternative investeringsfond i andre EØS-land etter notifikasjonsprosedyrene i AIF-loven (passport), må forvalter ha tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond. Det kreves dessuten tillatelse hvis fondene skal markedsføres til ikke-profesjonelle investorer. Finanstilsynet har utarbeidet en veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond. 

Et alternativt investeringsfond defineres som en innretning for kollektiv investering som innhenter kapital fra et antall investorer med sikte på å investere kapitalen i henhold til en definert investeringsstrategi til fordel for investorene. UCITS-fond regnes likevel ikke som et alternativt investeringsfond (UCITS følger reglene i verdipapirfondloven). Alternative investeringsfond kan noe forenklet forklares som kollektive investeringsstrukturer som ikke er UCITS. Forvaltning av nasjonale verdipapirfond, herunder spesialfond/ hedgefond, aktive eierfond (private equity) og ulike investeringsselskaper omfattes av AIF-reguleringen uavhengig av den rettslige konstruksjon av fondet.

Spørsmålet om en investeringsstruktur faller inn under AIF-lovens virkeområde må løses etter en konkret vurdering. ESMAs retningslinjer  om "Key concepts of the AIFMD" (ESMA/2013/611) vil være retningsgivende. Finanstilsynet vil i sin praksis legge vekt på hva som vil være en direktivkonform forståelse. Enkelte unntak fra lovens anvendelsesområde følger av § 1-3.

Registrerte AIF-forvaltere

AIF-forvaltere som ikke omfattes av konsesjonsplikt, er pålagt  registrerings- og rapporteringsplikter til Finanstilsynet.

Forvaltere av alternative investeringsfond som forvalter fond med en samlet forvaltningskapital under visse terskelverdier er ikke omfattet av konsesjonsplikt, men skal registreres i et register ført av Finanstilsynet. 

Tillatelse til markedsføring av alternative investeringsfond

En tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond etter AIF-loven § 2-2 omfatter ikke i seg selv en rett til å markedsføre fond under forvaltning. Det må sendes en særskilt melding til Finanstilsynet for å markedsføre alternative investeringsfond etablert i et EØS-land (inkludert Norge) til profesjonelle investorer i Norge.

Kontakt tillatelse AIF-forvaltere

Mer informasjon om AIF-forvalter