Søk Søk
Forside Tilsyn AIF-forvalter

Tilsyn

AIF-forvalter

Tilsynet med AIF-forvaltere skal sikre at institusjonene virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lovgivningen.

Tilsynet skal påse at institusjonene drives på en måte som sikrer de overordnende mål om effektive, velordnede og tillitsvekkende markeder for finansielle instrumenter. Tilsynet omfatter alle sider av den konsesjonsbelagte virksomheten, herunder den finansielle stillingen og etterlevelsen av lovgivningens krav til hvordan virksomheten må drives.

Som del av tilsynsvirksomheten gjennomfører Finanstilsynet stedlig tilsyn. Et stedlig tilsyn innebærer en omfattende gjennomgang av en virksomhets drift, herunder virksomhetens kontrollordninger, risikoeksponering og kapitalbehov. Et stedlig tilsyn kan omfatte hele virksomheten eller være rettet mot enkelte risikoområder. AIF-forvaltere har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Rapportering fra AIF-forvaltere vil blant annet bli brukt som grunnlag for vurdering av risiko i de enkelte foretakene. 

Mer informasjon om AIF-forvalter