Søk Søk
Forside Konsesjon AIF-forvalter Registeringsplikt for forvaltere av alternative investeringsfond (AIF)

Registeringsplikt for forvaltere av alternative investeringsfond (AIF)

Forvaltere av alternative investeringsfond som forvalter fond med en samlet forvaltningskapital under visse terskelverdier er ikke omfattet av konsesjonsplikt, men skal registreres i et register ført av Finanstilsynet

De registrerte AIF-forvalterne er unntatt fra AIF-lovens bestemmelser, med unntak av lovens § 1-4 og lovens kapittel 9 om tilsyn.

Tersklene for konsesjonsplikt er satt til et beløp i norske kroner som tilsvarer:

  • 500 millioner euro når porteføljen består av alternative investeringsfond som ikke er gjenstand for finansiell giring, og som ikke har innløsningsrett i en periode på fem år fra dagen for den første investering i hvert fond, eller
  • 100 millioner euro, for andre typer alternative investeringsfond enn de som er nevnt over.

Fond forvaltet av registrerte forvaltere kan kun markedsføres til profesjonelle investorer. Hvem som anses som profesjonelle investorer følger av verdipapirforskriften §§10-2 til 10-5.

For å markedsføre fondene til ikke-profesjonelle investorer, må forvalter ha tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond. Dette gjelder uansett størrelsen på forvaltningskapitalen. Det kreves også tillatelse hvis forvalter skal markedsføre eller forvalte alternative investeringsfond i andre EØS-land etter notifikasjonsprosedyrene i AIF-loven (passport).

AIF-forvaltere som forvalter alternative investeringsfond med en samlet forvaltningskapital under terskelverdiene, kan frivillig søke om tillatelse, og vil da være omfattet av de øvrige bestemmelsene i AIF-loven. AIF-forvalterne kan i så fall benytte seg av de rettighetene som følger av AIF-loven, herunder rett til å markedsføre og forvalte alternative investeringsfond i hele EØS-området.

Registrering hos Finanstilsynet

Forvaltere må sende inn opplysninger for registrering hos Finanstilsynet før oppstart av virksomheten. Forvaltere må bruke Altinn ved innsending av opplysninger, og følge den prosedyren som er beskrevet i det følgende.

Finanstilsynet har utarbeidet et skjema som skal brukes ved melding om registrering. Det fremgår av skjemaet hvilke opplysninger som skal sendes til Finanstilsynet.

Skjemaet skal sendes som vedlegg til Altinn-oppgaven "KRT-1060 Generelt vedleggsskjema", som kan hentes opp fra skjemakatalogen i Altinn: 

Veiledning for utfylling og innsending gjennom Altinn

Etter innlogging i Altinn, skal relevant alternativ for hvem som representeres velges fra nedtrekkslisten. I feltet 2.1 skal det stå "Melding om registrering som forvalter av alternative investeringsfond". Felt 2.2, referansenummer, skal ikke fylles ut. I feltet for seksjon skal det stå "Fond". Felt 2.3.2 skal ikke fylles ut.

I felt 3 om kontaktperson skal det gis opplysninger om hvem i foretaket Finanstilsynet kan kontakte om de innrapporterte opplysningene.

Følgende skjema skal legges ved KRT-1060:

  • Utfylt skjema om melding om registrering som forvalter av alternative investeringsfond
  • Ett eller flere dokument som angir opplysninger om fondenes investeringsstrategi, jf. punkt 3 i Finanstilsynets skjema for melding om registrering

Bruk fanen "Oversikt – skjema og vedlegg" øverst til venstre på siden. Når alt er fylt ut og vedleggene er lagt ved, velg "Kontroller skjema" og "Send inn".

Krav om å søke tillatelse hvis fond overstiger terskelverdiene

Dersom forvaltningskapitalen til fondene under forvaltning overstiger terskelverdiene som nevnt ovenfor, skal forvalteren straks gi melding til Finanstilsynet. Forvalteren skal søke om tillatelse innen 30 dager fra den dagen forvaltningskapitalen oversteg terskelverdiene. For foretak som skal søke om tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond, vises det til Finanstilsynets veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond: 

Rapporteringsplikt

Registrerte forvaltere har årlig rapporteringsplikt til Finanstilsynet (Annex IV-rapportering). Det skal rapporteres om de forvaltede fondenes investeringsstrategier, hovedkategoriene av instrumenter som handles, og fondenes største engasjementer og konsentrasjoner. 

Kontakt