Forside Rapportering Annex IV-rapportering for forvaltere av alternative investeringsfond (KRT-1160 og KRT-1161)

Annex IV-rapportering for forvaltere av alternative investeringsfond (KRT-1160 og KRT-1161)

Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) skal regelmessig rapportere opplysninger om forvalteren og de alternative investeringsfond (AIF) som forvaltes. Rapporteringsplikten gjelder for forvaltere med tillatelse og forvaltere som er registrert hos Finanstilsynet. Forvaltere som er etablert utenfor EØS og som markedsfører alternative investeringsfond i Norge, skal også rapportere til Finanstilsynet. 

Rapportering

Rapporteringsplikt for forvaltere av alternative investeringsfond (Annex IV-rapportering) (KRT-1160 og KRT-1161)

  • KRT-1160: Rapportering for AIF-fond
  • KRT-1161: Rapportering for AIF-forvalter

Rapportering

Rapportering via SFTP

Utenlandske forvaltere som skal rapportere opplysninger til Finanstilsynet og som ikke har norsk organisasjonsnummer, kan ikke bruke Altinn. Disse forvalterne må rapportere til Finanstilsynet via en SFTP-løsning. Norske forvaltere kan også rapportere via SFTP-løsningen. Veiledningen under gjelder kun for norske AIF-forvaltere.

The following guidance applies only to Norwegian AIFMs. Foreign AIFMs are requested to follow the technical guidance published on our English web site: AIFMD Annex IV reporting

1 Rapporteringsplikt

AIF-forvaltere som forvalter alternative investeringsfond, skal regelmessig rapportere til Finanstilsynet om de viktigste markedene og instrumentene forvalteren handler i på vegne av de alternative investeringsfondene.  Det skal også rapporteres informasjon om de forvaltede fondenes investeringsstrategier, hovedkategoriene av instrumenter som handles og fondenes største engasjementer og konsentrasjoner.

Rapporteringsplikten for AIF-forvaltere med tillatelse følger av AIF-loven § 4-6. Bestemmelsen gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU (AIFMD) artikkel 24(1), (2) og (4). Rapporteringsplikten for registrerte forvaltere, dvs. forvaltere uten tillatelse, følger av AIF-loven § 1-4, som gjennomfører AIFMD artikkel 3(3)(d).

Utfyllende bestemmelser om hva som skal rapporteres og ved hvilke tidspunkter, følger av Forordning (EU) nr. 231/2013. Forordningen gjelder som norsk forskrift, jf. AIF-forskriften § 8-1.

2 Rapporteringshyppighet for AIF-forvaltere med tillatelse

Rapporteringshyppigheten for AIF-forvaltere med tillatelse avhenger i hovedsak av størrelsen på samlet kapital under forvaltning.

Rapporteringshyppigheten er i hovedsak:

  • Halvårlig for AIF-forvaltere som forvalter fond med en samlet forvaltningskapital som overstiger terskelbeløpene i AIF-loven § 1-4 (100 mill. /500 mill. euro), men som ikke overstiger 1 milliard euro.
  • Kvartalsvis for AIF-forvaltere som forvalter fond med en samlet forvaltningskapital som overstiger 1 milliard euro.
  • AIF-forvaltere som forvalter ikke-girede AIFer som har som investeringsmål å oppnå kontroll i unoterte selskaper og utstedere (f.eks. private equity fond), skal rapportere årlig for AIFene.

Vær oppmerksom på at det i visse tilfeller skal rapporteres med ulik hyppighet for AIF-forvalter og AIFer. En AIF-forvalter som har halvårlig rapporteringsplikt skal for eksempel rapportere hyppigere for et AIF som har en forvaltningskapital (inkludert aktiva ervervet gjennom giring) som overstiger 500 millioner euro. For et slikt AIF skal det rapporteres kvartalsvis. AIF-forvalterne er ansvarlige for at det rapporteres med riktig rapporteringshyppighet.

En mer detaljert oversikt over rapporteringshyppigheten er inntatt i Annex 1 til ESMAs Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD (2014/869).

3 Rapporteringshyppighet for registrerte AIF-forvaltere

Registrerte AIF-forvaltere, dvs. forvaltere uten konsesjon, skal rapportere årlig for forvalter og fond.

4 Rapportering via Altinn

Finanstilsynet har utarbeidet skjemaer som skal benyttes ved rapporteringen. Skjemaene er tilgjengelige i skjemakatalogen i Altinn.

Altinn-oppgavene som skal benyttes består av Rapportering for AIF-forvalter (KRT-1161) og Rapportering for AIF-fond (KRT-1160). Rapportørene skal innlevere ett skjema for forvalteren og ett skjema for hvert AIF som forvalteren forvalter. Etter innlogging i Altinn kommer det frem en nedtrekksliste hvor rapportøren kan velge hvem han skal representere. Rapportøren skal representere forvalter uavhengig av om det rapporteres for forvalteren eller fond. I KRT-1160 vil forvalterens navn dukke opp som Reporting entity øverst i skjemaet. Forvalteren oppgir AIFets National Code (org. nr. eller FT-nr hvis fondet ikke har org. nr.) i felt 17 og AIFets navn i felt 18.

Rapportørene må være nøye med angivelsen av rapporteringsperiode. Hvis Finanstilsynet mottar to innleveringer med samme periode, legges det til grunn at innlevering nummer to er en korreksjon av den første innleveringen, som dermed blir overskrevet.

5 Rapportering via SFTP

Utenlandske forvaltere som skal rapportere data til Finanstilsynet og som ikke har norsk organisasjonsnummer, kan ikke benytte Altinn. Disse forvalterne må rapportere data til Finanstilsynet via en SFTP-løsning i stedet.

Norske forvaltere har også mulighet til å rapportere data til Finanstilsynet via SFTP. Forvalterne bes i så fall følge fremgangsmåte for å rapportere via SFTP over. 

6  Førstegangsrapportering

AIF-forvalterne skal rapportere opplysninger til Finanstilsynet for perioden fra det førstkommende kvartal etter at AIF-forvalteren fikk tillatelse eller ble registrert som AIF-forvalter og ut den aktuelle rapporteringsperioden. Rapporteringsperiodene følger kalenderåret og ender siste virkedag i mars, juni, september og desember. Rapportering skal skje senest én måned etter rapporteringsperiodens utgang, dvs. innen utgangen av hhv. april, juli, oktober og januar. Hvis forvalteren forvalter fond-i-fond, forlenges fristen med ytterligere 15 dager for disse fondene.

En AIF-forvalter som rapporterer halvårlig og som for eksempel fikk tillatelse til å forvalte AIFer i august 2016, skal rapportere første gang senest 31. januar 2017 for perioden 1. oktober til 31. desember 2016.

Registrerte AIF-forvaltere, dvs. forvaltere uten konsesjon, skal rapportere årlig for perioden 1. januar til 31. desember med frist for innsendelse av rapporter senest 31. januar hvert år. Reglene for førstegangsrapportering gjelder tilsvarende for de registrerte forvalterne, dvs. hvis en forvalter blir registrert hos Finanstilsynet i mars 2017, skal forvalteren rapportere første gang senest 31. januar 2018 for perioden 1. april til 31. desember 2017.

Hvis forvalteren ikke har opplysninger å innrapportere om et AIF, for eksempel hvis forvalteren ennå ikke har startet opp aktivitet eller fondet ikke har gjort sine første investeringer, skal forvalteren likevel rapportere til Finanstilsynet. Det skal angis i rapporteringen at forvalteren ikke har opplysninger å innrapportere ennå (et eget felt i skjemaene).

7  Ytterligere informasjon

Dokumentene oppdateres jevnlig og at det kan finnes en nyere versjon:

Rapporteringsfrister

Kvartalsvis rapportering:

31. januar
30. april
31. juli
31. oktober

Fristene forlenges med 15 dager for fond-i-fond.

Kontakt