Søk Søk
Forside Konsesjon Revisjonsselskap

Konsesjon

Revisjonsselskap

Informasjon om søknad om konsesjon (godkjenning) for revisjonsselskap, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan en autorisasjon kan slettes.

Hvordan få godkjenning som revisjonsselskap

For å få godkjenning må revisjonsselskapet være organisert som ansvarlig selskap, aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. I tillegg må selskapet oppfylle følgende krav:

 1. Selskapet skal ha et styre der flertallet av både medlemmene og varamedlemmene er revisorer som er godkjent etter denne lov eller av myndighetene i annet EØS-land eller et land Norge har inngått avtale om gjensidig godkjenning av revisorer med,
 2. i henhold til selskapsavtale eller vedtekter skal revisorer eller revisjonsselskap som oppfyller kravene i nr. 1, inneha mer enn halvparten av stemmene i selskapets øverste organ,
 3. selskapet skal ha fast kontorsted i Norge. Kravet til fast kontorsted i Norge gjelder ikke dersom selskapet har fast kontorsted i en annen EØS-stat hvor det har godkjenning og er underlagt hjemlandstilsyn.
 4. Selskapet skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Søknadsskjema
Søknad om godkjenning som revisjonsselskap må sendes elektronisk i Altinn.

Hvem må ha godkjenning som revisjonsselskap

Selskap som påtar seg revisjon etter revisorloven må ha godkjenning av Finanstilsynet.

Hvis revisjonsvirksomheten er organisert som enkeltpersonforetak må innehaveren være godkjent revisor. Det er meldeplikt om virksomheten til Finanstilsynet.

Hvilke krav gjelder etter at revisjonsselskapet har fått godkjenning

Virksomheten i et revisjonsforetak skal drives på en forsvarlig måte i samsvar med de reglene som gjelder for virksomheten. Dette gjelder helt fra revisjonsvirksomheten startes opp og til enhver tid frem til godkjenning slettes.

Risikostyring og internkontroll
For å sikre at virksomheten drives forsvarlig må de sentrale risikoene i virksomheten identifiseres og håndteres. Dette gjelder ikke bare risikoen knyttet til svakheter i utøvelsen av det enkelte revisjonsoppdrag, men også risiko knyttet til virksomheten for øvrig. Risiko for brudd på lovgivning og risiko knyttet til IKT, vil naturlig inngå i en slik overordnet risikovurdering. Dette gjelder ikke bare brudd på revisorlovgivningen, men også risikoen for brudd på annet regelverk.

Pliktene etter revisorloven og revisorforskriften
Kravene til et revisjonsselskap følger av revisorloven § 3-5. Revisjonsselskapet må blant annet påse at styresammensetningen og vedtektene oppfyller pliktene i bestemmelsen.

Når et revisjonsselskap velges som revisor skal selskapet utpeke en oppdragsansvarlig revisor. Dette utpekingsansvaret innebærer blant annet kontroll av at vedkommende oppfyller kravene til å være ansvarlig revisor i henhold til revisorloven § 3-7 og at vedkommende har nødvendig kompetanse til å revidere den aktuelle klienten i tillegg til kapasitet. 

Revisorloven og revisorforskriften gjelder for revisorer og revisjonsselskaper i Norge.

De bransjefastsatte revisjonsstandardene (ISAene) utfyller revisorloven, særlig kravet til "god revisjonsskikk".

Plikt til å etablere system for intern kvalitetskontroll
For at revisor kan kunne ivareta rollen som allmennhetens tillitsperson er det helt grunnleggende at revisor og revisjonsselskapet er uavhengig og oppfattes som uavhengig, og at revisjonsoppdrag utføres i samsvar med revisorloven. For å sikre dette har revisjonsselskaper en plikt til å etablere forsvarlige systemer for intern kvalitetskontroll, jf. revisorloven § 5b-1. Dette kravet er langt på vei oppfylt dersom selskapet etablerer retningslinjer og rutiner i samsvar med ISQC 1. For at retningslinjene og rutinene skal bidra tikl å sikre kvalitet må de være tilpasset den konkrete virksomheten i revisjonsselskapet, de som være tilgjengelig og kjent i selskapet og det må iverksettes tiltak som sikrer etterlevelse.

ISQC 1 forutsetter at det er iverksatt retningslinjer og rutiner på disse områdene:

 1. Lederansvar for kvalitetssikring i revisjonsfirmaet
 2. Relevante etiske krav
 3. Aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag
 4. Menneskelige ressurser
 5. Gjennomføring av oppdrag
 6. Overvåkning

Det er viktig at revisjonsselskapet påser at kravene som for øvrig følger av revisorloven er dekket av selskapets risikostyring, herunder retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. Detter gjelder for eksempel uavhengighetsreglene i revisorloven, som er strengere enn det som følger av de bransjefastsatte etiske standardene, jf. bokstav b). 

Også de særlige rapporteringspliktene for revisor i norsk lovgivning må gjenspeiles i selskapets retningslinjer og rutiner, herunder meldeplikten til Finanstilsynet i henhold til finanstilsynsloven § 3a.

Pliktene etter annet regelverk 
Revisjonsselskaper har særlige plikter etter finanstilsynsloven. Dette gjelder blant annet plikt til å svare på henvendelser fra Finanstilsynet innen de frister som settes, og plikt til å betale tilsynsavgift. 

Fordi revisjonsselskaper er underlagt tilsyn, har alle godkjente revisjonsselskaper som er organisert som aksjeselskap revisjonsplikt og kan ikke velge bort revisor.

Revisjonsvirksomhet som drives i enkeltpersonforetak har regnskapsplikt og plikt til å sende regnskapet til Regnskapsregisteret, uansett størrelsen av omsetningen.

Revisorinstituttet er avhengig av tillit, blant annet hos offentlige myndigheter. Der derfor helt nødvendig at revisjonsselskapene driver sin virksomhet på en ryddig og forsvarlig måte og selv etterlever alminnelige regler for virksomheten. Brudd på bokføringsregler, feil og mangler i eget regnskap, i selvangivelse eller andre oppgaver til offentlige myndigheter, manglende overholdelse av innsendingsfrister, bruk av skattetrekkskonto for skattetrekksmidler, ulovlig lån til aksjonær, m.m., vil kunne være forhold som kan inngå i begrunnelsen for vedtak om tilbakekall av autorisasjonen som revisjonsselskap.   

Hvordan slettes en godkjenning som revisjonsselskap

Hvis selskapet ikke lenger driver revisjonspliktig virksomhet bør det sendes slettemelding. Dette skjemaet i Altinn skal brukes ved sletting av selskapets godkjenning:

Finanstilsynets tilbakekall av godkjenning

Revisorer er avhengig av tillit blant annet fra oppdragsgivere, skattemyndighetene, andre offentlige myndigheter og finansmarkedet. En revisor som ikke etterlever de reglene som gjelder for virksomheten eller som straffedømmes, vil bidra til å svekke tilliten både til den enkelte revisor og revisjonsbransjen som sådan. I de tilfellene dette skjer vurderer Finanstilsynet om det er nødvendig å kalle tilbake godkjenningen.

Tilbakekall av revisjonsselskapets godkjenning
Finanstilsynet skal tilbakekalle godkjenningen når selskapet ikke lenger:

 • har et styre der flertallet av både medlemmene og varamedlemmene er revisorer som er godkjent etter denne lov eller av myndighetene i annet EØS-land eller et land Norge har inngått avtale om gjensidig godkjenning av revisorer med
 • har selskapsavtale eller vedtekter som sier at godkjente revisorer eller revisjonsselskap skal inneha mer enn halvparten av stemmene i selskapets øverste organ
 • har fast kontorsted i Norge eller en annen EØS-stat hvor det har godkjenning og er underlagt hjemlandstilsyn
 • er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etterhvert som de forfaller

Konsekvensen av et vedtak om tilbakekall er blant annet at:

 • Revisjonsselskapet ikke har adgang til å påta seg revisjonsoppdrag
 • Alle eksisterende revisjonsoppdrag må avsluttes
 • Revisjonsselskapet ikke har adgang til å benytte tittelen godkjent revisjonsselskap

Søknadsbehandling

Normal behandlingstid for konsesjonssøknaden er 30 dager. 

Det kan ta lenger tid hvis søknaden er kompleks eller mangler dokumentasjon. Vi kontakter deg hvis vi trenger flere opplysninger i søknadsbehandlingen. Behandlingstiden kan også bli lenger hvis vi har mange saker til behandling.

Mer informasjon om revisjonsselskap