Søk Søk
Forside Tilsyn Revisjonsselskap

Tilsyn

Revisjonsselskap

Finanstilsynets tilsynarbeid innebærer kontroll av at revisjonsselskapene ivaretar sin uavhengighet, og utfører arbeidet i samsvar med lover, forskrifter og god revisjonsskikk.

Finanstilsynets tilsynsmyndighet

Finanstilsynet fører tilsyn med alle godkjente revisorer og revisjonsselskaper. Tilsynsvirksomheten omfatter blant annet kontroll av at revisjonsselskapene virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lovgivningen. Finanstilsynet kan gjøre de undersøkelsene som tilsynet finner nødvendig. Både revisjonsselskaper og revisorer plikter når som helst å gi alle opplysninger som tilsynet måtte kreve og å la tilsynet få innsyn i alle deler av virksomheten, herunder dokumenter og teknisk hjelpemidler. Revisjonsvirksomhet kan drives i selskap eller enkeltpersonforetak.

Hvem velges ut for kontroll

Finanstilsynet gjennomfører tilsyn på bakgrunn av egne risikovurderinger, innrapporteringer og andre signaler som for eksempel medieoppslag. Selv om Finanstilsynet ikke følger opp alle signaler, er det av interesse å få vite om forhold som kan tyde på kvalitetssvikt i revisjonen eller andre lovbrudd. Det kan være summen av signaler som gjør at Finanstilsynet iverksetter nærmere undersøkelser. Selv om ikke Finanstilsynet har myndighet til å avgjøre privatrettslige tvister som måtte oppstå mellom revisor og andre, vil slike tvister kunne være et signal.  

Det følger av revisorloven at revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse skal være gjenstand for periodisk kvalitetskontroll av Finanstilsynet minst hvert 3. år. Hvilke foretak som er av allmenn interesse følger av revisorloven § 5a. Øvrige revisorer skal kontrolleres minst hvert 6 år.

Den periodiske kvalitetskontrollen av revisorer som ikke reviderer foretak av allmenn interesse, er samordnet med Revisorforeningens kvalitetskontroll av sine medlemmer. Dersom DnR finner forhold som kan føre til tilbakekall av godkjenningen som revisor, blir saken oversendt til Finanstilsynet for videre oppfølgning. Disse blir alltid fulgt opp av Finanstilsynet. 

Ulike tilsynsmetoder

Finanstilsynet kan utføre tilsynsarbeidet på ulike måter, blant annet som:

  • stedlig tilsyn 
  • kontorbasert tilsyn
  • dokumentbasert tilsyn
  • tematilsyn
  • annet tilsynsarbeid