Søk Søk
Forside Konsesjon Pensjonsforetak

Konsesjon

Pensjonsforetak

Det kreves tillatelse (konsesjon) for å drive virksomhet som pensjonsforetak. Begrepet pensjonsforetak omfatter pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak.

Konsesjon som pensjonsforetak

En pensjonskasse er en selveiende institusjon med virksomhet som er basert på én eller flere kollektive pensjonsordninger som er etablert av et foretak eller en kommune. Foretak, kommuner eller arbeidsgivere med nær tilknytning til hverandre kan på nærmere vilkår ha felles pensjonsordning i en konsernpensjonskasse. To eller flere kommuner kan etablere interkommunale pensjonskasser, og to eller flere uavhengige foretak kan etablere fellespensjonskasse.

Innskuddspensjonsforetak er et aksjeselskap med virksomhet basert på kollektiv innskuddspensjon uten forsikringselement og som også kan omfatte virksomhet som naturlig henger sammen med slik virksomhet.

For pensjonskassene gir finansforetaksloven og forsikringsvirksomhetsloven regler om blant annet pensjonsforetakenes kapitalkrav, vedtekter og organisering. Enkelte bestemmelser i aksjeloven gjelder så langt de passer for pensjonskassers selskapsrettslige forhold. Innskuddspensjonsforetakene skal organiseres som aksjeselskap etter aksjeloven, men finansforetaksloven gir også for disse selskapene nærmere regler om blant annet kapitalforhold, vedtekter og organisering.

Pensjonsforetakenes virksomhet skal for øvrig tilfredsstille en rekke lovkrav, og flere bestemmelser som gjelder forsikringsselskapers virksomhet gjelder også for pensjonsforetakene.

Et pensjonsforetak skal ha styre og daglig leder. Styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten skal ha nødvendig erfaring og tilfredsstillende vandel.

Kravene til konsesjonssøknadens innhold er beskrevet i finansforetaksloven §3-1. Nærmere regler om pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak er gitt i forsikringsvirksomhetsloven.

Innsending av konsesjonssøknad og søknadsbehandling

Avgjørelse av søknad om tillatelse til å drive virksomhet som pensjonskasse eller innskuddspensjonsforetak skal meddeles søkeren innen seks måneder etter at søknad er mottatt. Konsesjonssøknader som gjelder institusjoner av særlig betydning og søknader i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter avgjøres av Finansdepartementet. Søknad om konsesjon skal sendes Finanstilsynet som avgjør søknaden etter delegasjon, eller sender tilrådning i saken til avgjørelse i Finansdepartementet.

Mer informasjon om pensjonsforetak