Søk Søk
Forside Tilsyn Pensjonsforetak

Tilsyn

Pensjonsforetak

Regulering og tilsyn med pensjonsforetak og livsforsikringsforetak er viktig for å sikre kundenes rettigheter knyttet til livsforsikrings- og pensjonskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet. Tilsynsvirksomheten skal bidra til at foretakene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Foretak under tilsyn

Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn og hvilken konsesjonstype foretaket har fått innvilget.

Risikobasert tilsyn

Det er utarbeidet tilsynsmoduler, hver bestående av en veiledning for evaluering av pensjonskassens risikonivå og en veiledning for evaluering av pensjonskassens system for styring og kontroll av den aktuelle risikoen. I vurderingen av pensjonskassene tar vi hensyn til kompleksiteten og omfanget av virksomheten.

Modul for markeds- og kredittrisiko

Modul for forsikringsrisiko

Se også modul for overordnet styring og kontroll og modul for operasjonell risiko utviklet for banker.

Vurderingsmomentene for vurdering av styring og kontroll er basert på lov og forskriftskrav som gjennomfører Solvens II i norsk rett, anbefalinger fra den europeiske tilsynsmyndigheten (EIOPA), aktuelle anbefalinger fra International Association of Insurance Supervisors (IAIS) og erfaringer fra tilsynsarbeidet. 

Metodikken (stresstestene) som er lagt til grunn i vurderingen av risikonivået er i stor grad basert på Solvens II, men det er vektlagt å gjøre metodikken så enkel som mulig. Metodikken i delmodulene for evaluering av risikonivå er lagt til grunn for en fast periodisk rapportering (stresstestrapportering) fra pensjonskassene til Finanstilsynet.

Stedlig tilsyn

Som del av sin tilsynsvirksomhet gjennomfører Finanstilsynet stedlig tilsyn. Et stedlig tilsyn innebærer en gjennomgang av virksomhetens drift, herunder risikoeksponering og kapitalbehov. Et stedlig tilsyn kan omfatte hele virksomheten eller være fokusert mot enkelte risikoområder (tematilsyn). Eksempel på tematilsyn:

Dokumentbasert tilsyn

Pensjonsforetak har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Dette omfatter regelmessig, lovpålagt rapportering samt ad hoc-rapportering som kan gjennomføres når Finanstilsynet mener det er behov.

Innrapporteringen blir brukt som grunnlag for vurdering av risiko i de enkelte foretakene og samlet for næringen. Stresstestrapporterigen nevnt over er viktig i Finanstilsynets tidligvarslingssystem.

Kontakt

Mer informasjon om pensjonsforetak