Søk Søk
Forside Konsesjon Skadeforsikringsforetak

Konsesjon

Skadeforsikringsforetak

For å drive skadeforsikringsvirksomhet i Norge kreves tillatelse (konsesjon) i henhold til finansforetaksloven § 2-14. 

Konsesjon som skadeforsikringsforetak

Det følger av finansforetakslovens kapittel 3 hvilke opplysninger som skal følge en søknad om konsesjon. 

Sentrale krav for skadeforsikringsforetak
Et skadeforsikringsforetak  skal ha en samlet startkapital som utgjør et beløp i norske kroner som minst svarer til 2,5 millioner euro, men 3,7 millioner euro dersom foretaket har overtatt forsikringer som fremgår av finansforetakslovens § 3-4 tredje ledd bokstav b). Beløpene justeres i samsvar med prisutviklingen.

I vurderingen av størrelsen på den ansvarlige kapital som kreves før virksomheten gis tillatelse til igangsettelse, tas det utgangspunkt i fremlagte budsjetter. I tillegg vurderes behovet for å ha en buffer mot budsjettsvikt på inntekts- eller utgiftssiden. Størrelsen av denne bufferen vil blant annet være avhengig av virksomhetens omfang, og hvor stor risikoen er for at budsjettmålsettingene ikke oppnås.

Skadeforsikringsforetaket må for øvrig tilfredsstille de øvrige lovkrav som gjelder for virksomheten, jf. nedenfor. Blant annet stilles det krav om nødvendig erfaring for styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten.

Konsesjon som kredittforsikringsforetak

For å drive kredittforsikringsvirksomhet i Norge kreves tillatelse (konsesjon) i henhold til finansforetaksloven § 2-15. Det følger av finansforetakslovens kapittel 3 hvilke opplysninger som skal følge en søknad om konsesjon. 

Sentrale krav for kredittforsikringsforetak
Et kredittforsikringsforetak  skal ha en samlet startkapital som utgjør et beløp i norske kroner som minst svarer til 2,5 millioner euro, men 3,7 millioner euro dersom foretaket har overtatt forsikringer som fremgår av finansforetakslovens § 3-4 tredje ledd bokstav b). Beløpene justeres i samsvar med prisutviklingen.

I vurderingen av størrelsen på den ansvarlige kapital som kreves før virksomheten gis tillatelse til igangsettelse, tas det utgangspunkt i fremlagte budsjetter. I tillegg vurderes behovet for å ha en buffer mot budsjettsvikt på inntekts- eller utgiftssiden. Størrelsen av denne bufferen vil blant annet være avhengig av virksomhetens omfang, og hvor stor risikoen er for at budsjettmålsettingene ikke oppnås.

Kredittforsikringsforetaket må for øvrig tilfredsstille de øvrige lovkrav som gjelder for virksomheten, jf. nedenfor. Blant annet stilles det krav om nødvendig erfaring for styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten. Tekst om egnethetsvurdering (styre, ledelse, nøkkelfunksjon – samleforskiften kap. 3)

Tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i annet EØS-land

Et forsikringsselskap som har tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i et EØS-land har samtidig rett til å drive slik virksomhet i andre EØS-land, under forutsetning at det sendes melding til tilsynsmyndigheten i vertslandet.

Innsending av konsesjonssøknad og søknadsbehandling

Avgjørelse av søknad om tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet skal meddeles søkeren innen seks måneder etter at søknad er mottatt. Konsesjonssøknader som gjelder institusjoner av særlig betydning og søknader i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter avgjøres av Finansdepartementet. Søknad om konsesjon skal sendes Finanstilsynet som enten sender tilrådning i saken til avgjørelse i Finansdepartementet, eller avgjør søknaden etter delegasjon.

Mer informasjon om skadeforsikringsforetak