Søk Søk
Forside Tilsyn Skadeforsikringsforetak

Tilsyn

Skadeforsikringsforetak

Regulering og tilsyn med skadeforsikringsforetak er viktig for å sikre kundenes rettigheter knyttet til forsikringskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet. Tilsynsvirksomheten skal bidra til at foretakene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Foretak under tilsyn

Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn og hvilken konsesjonstype foretaket har fått innvilget.

Norske filialer av forsikringsforetak som har sitt hovedsete i et annet EØS-land er primært underlagt tilsyn av tilsynsmyndigheten i det landet hvor forsikringsforetaket har sitt hovedsete.

Risikobasert tilsyn

Det er utarbeidet tilsynsmoduler bestående av en veiledning for evaluering av foretakenes system for styring og kontroll av vesentlige risikoer. 

Modul for markeds- og kredittrisiko

Modul for forsikringsrisiko

Se også modul for overordnet styring og kontroll og modul for operasjonell risiko utviklet for banker.

Vurderingsmomentene dokumentene er basert på lov og forskriftskrav som gjennomfører Solvens II i norsk rett, anbefalinger fra den europeiske tilsynsmyndigheten (EIOPA), aktuelle anbefalinger fra International Association of Insurance Supervisors (IAIS) og erfaringer fra tilsynsarbeidet. 

Finanstilsynet benytter delmodulene for evaluering av foretakenes systemer for styring og kontroll i forbindelse med stedlige tilsyn.

Stedlig tilsyn

Som del av sin tilsynsvirksomhet gjennomfører Finanstilsynet stedlig tilsyn. Et stedlig tilsyn innebærer en gjennomgang av virksomhetens drift, herunder risikoeksponering og kapitalbehov. Et stedlig tilsyn kan omfatte hele virksomheten eller være fokusert mot enkelte risikoområder.

Finanstilsynets risikobaserte tilsynsmetodikk for forsikringsforetak utvikles i tråd med solvensregelverket i Solvens II som er gjennomført i finansforetaksloven.

Dokumentbasert tilsyn

Forsikringsforetak har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Dette omfatter regelmessig, lovpålagt rapportering samt ad hoc-rapportering som kan gjennomføres når Finanstilsynet mener det er behov.

Innrapporteringen blir brukt som grunnlag for vurdering av risiko i de enkelte foretakene og samlet for næringen.

Kontakt markeds- og kredittrisiko

Kontakt forsikringsrisiko skadeforsikring

Mer informasjon om skadeforsikringsforetak