Søk Søk
Forside Tilsyn Modul for overordnet styring og kontroll

Modul for overordnet styring og kontroll

Finanstilsynet bruker modul for overordnet styring og kontroll som verktøy for å kartlegge og vurdere kvaliteten på risikostyring og kontroll i foretakene. 

Modul for overordnet styring og kontroll  består av to deler, en veiledning for vurdering av  foretakenes styring og kontroll og en mal for egenevaluering. Finanstilsynet tar i mot spørsmål og kommentarer til modulene. Henvendelser kan rettes til kontaktpersonen for risikoområdet.

Det har de senere årene vært gjort større endringer i regelverk og retningslinjer innenfor området overordnet styring og kontroll.  Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA (European Banking Authority) offentliggjorde 26. september 2017 en oppdatert anbefaling "Guidelines on Internal Governance".

Anbefalingen erstatter Guidelines on Internal Governance fra 2011 (GL44). Finanstilsynet vil følge anbefalingen i Norge fra 30. juni 2018, og den vil bli benyttet som et supplement til risikomodulen. Finanstilsynet understreker at gjennomføringen av anbefalingen er risikobasert. Det vil si at en tar hensyn til det enkelte foretaks størrelse, innretning, kompleksitet og risikoprofil. Dette proporsjonalitetsprinsippet gjelder alle aspekter ved anvendelse av anbefalingen.

Finansdepartementet har sendt enkelte regelverksendringer knyttet til virksomhetsstyring på høring. Høringsfrist er 30. august 2018.