Søk Søk
Forside Konsesjon Opplysningsfullmektig

Konsesjon

Opplysningsfullmektig

Informasjon om krav til og søknad om konsesjon som opplysningsfullmektig

Hvem må søke om konsesjon som opplysningsfullmektig

Foretak som ønsker å utføre betalingstjenesten "kontoinformasjonstjeneste" må søke om tillatelse til dette. Kontoinformasjonstjenester kan utføres med noen typer konsesjoner (jfr. finansforetaksloven § 2-3), og konsesjon som opplysningsfullmektig er en av disse.

Konsesjon som opplysningsfullmektig gir ikke adgang til å utføre andre betalingstjenester enn kontoinformasjonstjenester.

Hva er kontoinformasjonstjenester?

Kontoinformasjonstjeneste er en internettbasert betalingstjeneste for levering av sammenstilte kontoopplysninger fra en eller flere betalingskontoer kunden har hos en eller flere andre institusjoner jf. forskrift om betalingstjenester § 2 åttende ledd og § 4 annet ledd.

Hvilke krav stilles til en opplysningsfullmektig

Virksomhet som opplysningsfullmektig kan organiseres som enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Foretak som har konsesjon som opplysningsfullmektig regnes ikke som finansforetak, men er underlagt bestemmelser i finansforetaksloven og finansforetaksforskriften der dette spesifikt er angitt. Se finansforetaksloven § 2-10 a og finansforetaksforskriften § 2-17. Under fremheves enkelte sentrale krav.

Krav til ansvarsforsikring/ tilsvarende garanti

Opplysningsfullmektiger skal ha ansvarsforsikring eller stille garanti til dekning av eventuelt erstatningsansvar. Finanstilsynet har utarbeidet et skjema for dokumentasjon av ansvarsforsikring/ tilsvarende garanti.

Ledelse
Det stilles krav til at daglig leder, faktiske ledere, ledere av nøkkelfunksjoner, samt eventuelle styremedlemmer i foretak med konsesjon som opplysningsfullmektig er egnet til å inneha sin stilling eller verv, jf. finansforetaksloven § 3-5. Søknad skal inneholde kvalifikasjoner, yrkeserfaring og forhold nevnt i finansforetaksloven §§ 9-1 til 9-3, samt politiattest.

Egnethetsvurderingsskjema tilknyttet rundskriv 14/2015 "Vurdering av egnethetskrav" kan benyttes.

Dersom personer som innehar nevnte stillinger eller verv skiftes ut, skal foretaket sende melding til Finanstilsynet om dette.

Rutiner
Det stilles krav til at et foretak med konsesjon som opplysningsfullmektig blant annet skal ha rutiner som nevnt i finansforetaksforskriften § 3-2 med unntak av første ledd bokstav d. Foretakets rutiner må være operasjonelle og være tilpasset den virksomheten som drives.

Generelt

I tillegg til kravene som fremgår ovenfor, er det en rekke andre lovkrav som gjelder for virksomheten.

Hvordan søke konsesjon som opplysningsfullmektig

Søkes det om konsesjon som opplysningsfullmektig må det sendes inn søknad med vedlegg som inneholder relevant informasjon i henhold til lov og forskrift. Finansforetaksloven § 2-10a, jf. § 3-1 og finansforetaksforskriften § 2-17, jf. § 3-2 angir hvilke opplysninger som skal legges ved en søknad. Finanstilsynet har utarbeidet et skjema for dokumentasjon av oppfyllelse av kravene i finansforetaksforskriften § 3-2. 

Gebyr for søknadsbehandling og innsending av søknad

Søknaden og vedleggene skal være utfylt på norsk. Foretaket må også vedlegge kvittering for innbetalt gebyr:

Søknaden sendes til Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo eller til post@finanstilsynet.no.

Mer informasjon om opplysningsfullmektig