Søk Søk
Forside Konsesjon Infrastrukturforetak

Konsesjon

Infrastrukturforetak

Informasjon om krav til tillatelse (konsesjon) for børser og andre regulerte markeder, verdipapirregistre og sentrale motparter.

Med infrastrukturforetak menes børser og andre regulerte markeder, verdipapirregistre og sentrale motparter. Disse kan anses som fellesfunksjoner for aktørene i verdipapirmarkedet og er viktige for dette markedets funksjon som kapitalkilde for næringslivet og som grunnlag for investeringsvirksomhet og sparing.

Krav til tillatelse for børser og andre regulerte markeder

For å drive virksomhet som regulert marked eller børs kreves tillatelse etter børsloven. Tillatelse tildeles av Finansdepartementet etter tilråding fra Finanstilsynet. Børser er en underkategori av regulerte markeder. Et regulert marked må være organisert som allmennaksjeselskap.

Søknad om tillatelse som regulert marked skal inneholde virksomhetsplan, opplysninger om organiseringen av foretaket som viser at de lovbestemte krav er oppfylt, og utkast til regler og forretningsvilkår. Det kan være aktuelt å be om ytterligere opplysninger.

Børsloven inneholder organisatoriske krav og virksomhetsregler. Blant annet stilles det krav til ansvarlig kapital og krav til å drive virksomheten med hensyn til prinsipper om effektivitet, nøytralitet og likebehandling av aktører.

Tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked og børs i utlandet
Norsk regulert marked som skal utøve virksomhet i utlandet gjennom datterselskap eller filial, skal ha tillatelse til dette fra Finansdepartementet, jf. børsloven § 8. Børsloven gjelder også virksomhet som norsk regulert marked driver i utlandet gjennom filial eller ved grenseoverskridende virksomhet, med mindre annet er fastsatt av departementet, jf. § 2 (2).

Søknadsbehandling 
Vedtak om tillatelse skal meddeles søker snarest mulig og senest seks måneder etter at søknaden ble mottatt. Dersom søknaden ikke inneholder opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, regnes fristen fra det tidspunkt slike opplysninger ble mottatt. Søknad om konsesjon skal sendes Finansdepartementet.

Krav til tillatelse for sentrale motparter

Det er bare sentrale motparter med tillatelse fra Finansdepartementet som kan drive motpartsvirksomhet i Norge. Med motpartsvirksomhet menes yrkesmessig virksomhet som består i å tre inn som part i avtaler som gjelder handel med eller lån av finansielle instrumenter.

Tillatelse forutsetter blant annet at den sentrale motparten er organisert som allmennaksjeselskap og foretaket skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som er forsvarlig i forhold til den virksomhet som drives. Minstekrav til ansvarlig kapital i en sentral motpart er et beløp tilsvarende 7,5 millioner euro.

Det er oppstilt egnethetskrav til styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av en sentral motpart, samt til eiere av betydelig eierandel.. Det er i tillegg krav om risikokomité. Risikokomiteen skal følge opp risikostyringen i foretaket og rapportere til styret.

En sentral motpart må for øvrig tilfredsstille de lovkrav som gjelder for virksomheten. Nærmere krav til innholdet av en søknad fremgår av verdipapirhandelloven kapittel 13.

Utenlandske sentrale motparter som vil drive motpartsvirksomhet i Norge kan søke om slik tillatelse av Finansdepartementet. Det er en forutsetning for tillatelsen at den sentrale motparten har tillatelse til å drive motpartsvirksomhet i hjemstaten og at den er underlagt betryggende tilsyn i denne. Finansdepartementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i verdipapirhandelloven for utenlandske sentrale motparter.

Tillatelse til å drive motpartsvirksomhet i annet EØS-land
Det er ikke gitt regler om slik virksomhet.

Søknadsbehandling
Tillatelse som sentral motpart gis av Finansdepartementet. Det er ikke gitt spesielle regler om behandlingstid og prosedyre i forbindelse med en søknad. Søknad om tillatelse sendes til Finansdepartementet.

Krav til tillatelse for verdipapirregistre

Virksomhet som består i registrering av finansielle instrumenter med de virkninger som følger av verdipapirregisterloven, kan bare drives av foretak med tillatelse fra Finansdepartementet etter lovens § 3-1. Tillatelse forutsetter blant annet at verdipapirregisteret er registrert som allmennaksjeselskap. Foretaket skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra omfanget og risikoen ved virksomheten.

Verdipapirregisterets styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av registeret, må anses som egnet. Verdipapirregisteret skal også ha en kontrollkomité på minst tre medlemmer.

Verdipapirregisteret må for øvrig tilfredsstille de lovkrav som gjelder for virksomheten. Nærmere krav til innholdet av en søknad fremgår av verdipapirregisterloven kapittel 3 og 4.

Utenlandske verdipapirregistre som vil drive verdipapirregistervirksomhet i Norge, må ha tillatelse fra Finansdepartementet og må oppfylle krav i regler gitt av departementet.

Virksomhet som verdipapirregister i utlandet 
Et verdipapirregister som skal utøve virksomhet i utlandet ved etablering av datterselskap eller filial skal melde dette til Finanstilsynet.

Søknadsbehandling
Avgjørelse av søknad om tillatelse til å drive verdipapirregister skal meddeles søkeren innen seks måneder etter at søknad er mottatt. Konsesjonssøknader avgjøres av Finansdepartementet. Søknad om tillatelse sendes til Finansdepartementet.

 

Mer informasjon om infrastrukturforetak