Søk Søk
Forside Tilsyn Infrastrukturforetak

Tilsyn

Infrastrukturforetak

Informasjon om tilsyn med børser og regulerte markeder, sentrale motparter og verdipapirregister.

Med infrastrukturforetak menes børser og andre regulerte markeder, verdipapirregistre og sentrale motparter. Disse kan anses som fellesfunksjoner for aktørene i verdipapirmarkedet og er viktige for dette markedets funksjon som kapitalkilde for næringslivet og som grunnlag for investeringsvirksomhet og sparing.

Tilsyn med børser og andre regulerte markeder

Tilsynet med regulerte markeder og børser skal sikre at institusjonene virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lovgivningen.

Tilsynet skal påse at institusjonene drives på en måte som sikrer de overordnende målene om effektive, velordnede og tillitsvekkende markeder for finansielle instrumenter. Tilsynet omfatter alle sider av den konsesjonsbelagte virksomheten, herunder den finansielle stillingen og etterlevelsen av børslovgivningens krav til hvordan virksomheten må drives.

Regulerte markeder og børser under tilsyn
Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn. Per 1. januar 2017 er det  fire foretak med tillatelse som regulert marked: Oslo Børs ASA, Nasdaq Oslo ASA, Fish Pool ASA og Norexeco ASA. De to førstnevnte har tillatelse som børs. 

Tilsyn med sentrale motparter

Tilsynet med sentrale motparter skal sikre betryggende soliditet, risikobevissthet og styring og kontroll i foretakene. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Finanstilsynet er medlem av tilsynskollegiene til LCH Ltd, European Commodity Clearing AG og Nasdaq Clearing AB. Tilsynskollegiene er etablert i medhold av forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR) 18, og er et viktig element i tilsynet med disse sentrale motpartene.

Sentrale motparter under tilsyn 
Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn. Det er pr. 1. januar 2017 fem sentrale motparter med tillatelse fra Finansdepartementet: SIX x-clear AG, LCH Ltd., European Commodity Clearing AG, Nasdaq Clearing  AB og European Central Counterparty N.V. (EuroCCP).

Stedlig tilsyn
Som del av sin tilsynsvirksomhet gjennomfører Finanstilsynet stedlig tilsyn. I sentrale motparter gjennomføres det både ordinære oppfølgingstilsyn og tilsyn som er spesielt rettet mot hvordan foretaket bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IT-tilsyn). Et stedlig tilsyn innebærer en omfattende gjennomgang av en virksomhets drift, herunder virksomhetens risikoeksponering og kapitalbehov. Et stedlig tilsyn kan favne over hele virksomheten eller være fokusert mot enkelte risikoområder.

Dokumentbasert tilsyn
En sentral motpart har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Dette omfatter lovpålagt rapportering etter verdipapirhandelloven og finanstilsynsloven, herunder ad hoc rapportering som kan pålegges når Finanstilsynet mener det er behov. Sentrale motparter er pålagt regelmessig rapportering etter Finanstilsynsloven. Innrapportering fra de sentrale motpartene blir brukt som grunnlag for vurdering av risiko i de enkelte foretakene. Rapporteringsplikten omfatter kvartalsvis rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering samt årlig rapportering av regnskap mv.

Tilsyn med verdipapirregister

Tilsynet med verdipapirregistre skal sikre risikobevissthet, styring og kontroll i registeret og betryggende soliditet. Tilsynet skal videre påse at virksomheten legger til rette for en sikker ordnet og effektiv registrering av finansielle instrumenter og rettigheter i slike instrumenter med de rettsvirkninger som er bestemt i verdipapirregisterloven og tilhørende lovgivning.

Et verdipapirregister utfører fellesfunksjoner av strategisk betydning som det øvrige verdipapirmarkedet er avhengig av. Tilsynet med et verdipapirregister skal derfor også sikre at fellesfunksjonene organiseres og utføres måte som er egnet for markedet.

Tilsynsarbeidet utføres hovedsakelig gjennom behandling av forvaltningssaker initiert av registeret eller Finanstilsynet samt ved gjennomføring av stedlig tilsyn. Ved behov foretas det også ad hoc-baserte dokumenttilsyn.

Verdipapirregistre under tilsyn
Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn. Det er ett verdipapirregister under tilsyn (Verdipapirsentralen ASA, VPS). I tillegg har Finanstilsynet tilsynsansvar for det sentrale verdipapiroppgjøret (VPO NOK) som driftes av Verdipapirsentralen. Finanstilsynet har godkjent VPO NOK etter betalingssystemloven kapittel 4. Systemet gir dermed rettsvern og sikkerhet for avregnings- og oppgjørsavtaler. Finanstilsynet har også godkjent verdipapiroppgjørssystemet VPO Euro, men dette systemet er ikke tatt i bruk.

Stedlig tilsyn
Som del av sin tilsynsvirksomhet gjennomfører Finanstilsynet stedlig tilsyn. I verdipapirregisteret gjennomføres det både ordinære oppfølgingstilsyn og tilsyn som er spesielt rettet mot hvordan foretaket bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IT-tilsyn). Et stedlig tilsyn innebærer en omfattende gjennomgang av en virksomhets drift, herunder virksomhetens risikoeksponering og kapitalbehov. Et stedlig tilsyn kan favne over hele virksomheten eller være fokusert mot enkelte risikoområder.

Dokumentbasert tilsyn
Et verdipapirregister har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Dette omfatter lovpålagt rapportering etter finanstilsynsloven samt etter Finansdepartementets konsesjonsvilkår, herunder ad hoc rapportering som kan pålegges når Finanstilsynet mener det er behov. Verdipapirregistre er ikke pålagt regelmessig rapportering etter finanstilsynsloven, men det følger spesifikt av Verdipapirsentralen ASA’ tillatelse til å drive verdipapirregister at foretaket skal holde Finanstilsynet løpende orientert om utviklingen i verdipapirregisterets ansvarlige kapital. 

Samarbeidsavtale med Norges Bank

Det er utarbeidet et notat om rollefordelingen mellom Finanstilsynet og Norges Bank i forhold til verdipapiroppgjørssystemer.  Les mer om samarbeidet og rollefordelingen her:

Mer informasjon om infrastrukturforetak