Søk Søk
Forside Konsesjon E-pengeforetak

Konsesjon

E-pengeforetak

Informasjon om krav til og søknad om tillatelse (konsesjon) som e-pengeforetak.

Hvem må ha tillatelse som e-pengeforetak

Personer som ønsker å utstede elektroniske penger og utføre betalingstjenester, og til å motta betalingsmidler fra kunder til bruk ved utførelsen av slike tjenester, må søke om tillatelse til dette. E-penger kan utstedes med noen typer tillatelser (finansforetaksloven § 2-4) og tillatelse som epengeforetak er en av disse.

Hva er elektroniske penger?

Med elektroniske penger "menes en elektronisk lagret pengeverdi representert ved en fordring på utstederen, som er utstedt etter mottak av midler for å utføre betalingstransaksjoner, og som er anerkjent som betalingsmiddel av andre foretak enn utstederen" (finansforetaksloven § 2-4).

En elektronisk lagret pengeverdi som benyttes til å gjennomføre betalingstransaksjoner som nevnt i finansavtaleloven § 11 annet ledd bokstav m, eller som bare kan benyttes til å kjøpe varer eller tjenester i såkalte "begrensede nettverk" anses likevel ikke som e-penger.

E-pengeforetak er regulert i:

E-pengeforetak er finansforetak og er i utgangspunktet omfattet av finansforetaksloven (finansforetaksloven § 1-3 annet ledd). E-pengeforetak er likevel unntatt enkelte krav i lov eller forskrift, eller ved enkeltvedtak. Avtaler mellom et e-pengeforetak og dets kunder er som hovedregel omfattet av finansavtaleloven. E-pengeforetak plikter å innløse e-penger (forskrift om betalingsforetak § 9).

Hvordan søke om tillatelse som e-pengeforetak

Søkes det om tillatelse som e-pengeforetak må det sendes inn søknad med vedlegg som inneholder relevant informasjon i henhold til lov og forskrift. Finansforetaksloven § 3-1 tredje ledd angir hvilke opplysninger som skal legges ved en søknad.

Personer med ansvar for ledelse eller drift av foretaket skal ha god vandel og de nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve stillingen eller vervet. For å dokumentere at kravet er oppfylt skal disse personene fylle ut et eget skjema som legges ved foretakets søknad om tillatelse til å yte betalingstjenester.

Finanstilsynet har utarbeidet et nytt rundskriv om egnethetsvurderinger. Rundskrivet erstatter det forrige rundskrivet om egnethetsvurderinger (rundskriv 14/2015). Som vedlegg til rundskrivet er det standardskjemaer som skal brukes ved søknader om konsesjon og ved meldinger om endringer i ledelsen.

Vedlagte rutiner til søknaden må være operasjonelle, rettet mot den virksomhet som skal drives og den kundegruppen som vil benytte seg av foretakets tjenester.  Foretaket bør spesielt merke seg ved at: 

  • Hvitvaskingsrutinen skal adressere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til utstedelsen av e-penger og utføringen av betalingstjenester. Rutinen skal i samsvar med aktuelle lover og forskrifter være en retningslinje for ansatte i selskapet som skal forebygge, oppdage og agere ved en potensiell risikofylt transaksjon.
  • Internkontrollrutinen skal adresse øvrige risikoer ved virksomheten og forebygge at kundene blir skadelidende ved driftsavbrudd som følge av brann, tyveri o.l. eller at informasjon på annen måte går tapt. 

Gebyr for søknadsbehandling og innsending av søknad

Søknaden og vedleggene skal være utfylt på norsk. Foretaket må også vedlegge kvittering for innbetalt gebyr:

Søknaden sendes til Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo eller til post@finanstilsynet.no.

Saksbehandlingstiden er normalt tre måneder etter at gebyr er betalt. Dersom søknaden ikke inneholder de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, regnes fristen fra det tidspunkt alle relevante og nødvendige opplysninger er mottatt, jf. finansforetakslovens § 3-1.

Mer informasjon om e-pengeforetak