Søk Søk
Forside Konsesjon Forvaltningsselskap

Konsesjon

Forvaltningsselskap

Informasjon om krav til konsesjon for forvaltningsselskap.

Krav til tillatelse for forvaltningsselskap

Verdipapirfondsforvaltning kan bare drives av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap med tillatelse fra Finanstilsynet.

Tillatelse forutsetter blant annet at forvaltningsselskapet har en ansvarlig kapital som står i rimelig forhold til den virksomhet som forvaltningsselskapet skal drive. Forvaltningsselskapet skal ved oppstart og til enhver tid ha et beløp som i norske kroner svarer til minst 125 000 euro i ansvarlig kapital. Videre må forvaltningsselskapets daglige/faktiske ledelse, styremedlemmer og aksjonærer med betydelig eierandel anses egnet, se rundskriv om vurdering av egnethetskrav med skjema for egnethetsvurdering.

Forvaltningsselskapet må tilfredsstille en rekke lovkrav som gjelder for virksomheten. Nærmere krav til innholdet av en søknad fremgår av verdipapirfondloven § 2-2. Det er ikke utarbeidet egen veiledning for søknad om tillatelse til verdipapirfondsforvaltning, men veiledningen for søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester kan være til hjelp.

Søknadsbehandling

Søknad om tillatelse skal sendes til Finanstilsynet.

Søknaden om tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning skal avgjøres snarest mulig og senest seks måneder etter at fullstendig søknad er mottatt.

Tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning i annet EØS-land

Forvaltningsselskap som ønsker å drive grensekryssende virksomhet til eller etablere filial i en annen EØS-stat må sende melding om dette til Finanstilsynet for behandling, jfr. verdipapirfondloven § 3-1. Dersom søknaden godkjennes, sender Finanstilsynet melding om aktiviteten til aktuelt vertsland.

Markedsføring av norske UCITS-fond i utlandet

Norske verdipapirfond som omfattes av UCITS-direktivet , kan markedsføres i andre medlemsstater i henhold til verdipapirfondloven. Forvaltningsselskap som ønsker å markedsføre norske UCITS i en annen EØS-stat, skal melde dette til Finanstilsynet.

Mer informasjon om markedsføring av norske UCITS-fond i utlandet

Markedsføring av utenlandske UCITS-fond i Norge

Utenlandske verdipapirfond hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen og som omfattes av UCITS-direktivet, kan markedsføres i Norge ved en melding til Finanstilsynet i henhold til verdipapirfondloven.

Mer informasjon om markedsføring av utenlandske UCITS-fond i Norge

Mer informasjon om forvaltningsselskap