Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Forhåndsgodkjenning av endringer i vedtekter for verdipapirfond

Brev

Forhåndsgodkjenning av endringer i vedtekter for verdipapirfond

Likelydende brev til forvaltningsselskaper, 17. september 2015.

 

Saksbehandler: Elisabeth Huse
Dir. tlf. 22 93 96 57
Vår referanse: 15/8070
Dato: 17.09.2015

Kostnader ved tegning- og innløsning av verdipapirfondsandeler, herunder transaksjonskostnader, skal i prinsippet ikke dekkes av fondets eksisterende andelseiere. En måte å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av transaksjonskostnader ved tegning- og innløsning, er å tilføre fondet en andel av tegnings- og innløsningsgebyret til dekning av transaksjonskostnader. Verdipapirfondloven stiller i § 4-4 (1) nr. 6 krav om at vedtektene for verdipapirfond skal angi tegnings- og innløsningsgebyr.

I en rekke verdipapirfond påløper det ikke tegnings- og innløsningsgebyr. Finanstilsynet er kjent med at enkelte forvaltningsselskap i beregningen av andelsverdi justerer netto andelsverdi (NAV) med en svingfaktor, dvs. benytter såkalt sving prising ("swing pricing"). Sving prising er ikke direkte regulert i verdipapirfondloven, men er omtalt i Verdipapirfondenes forenings veiledning til bransjestandard for rutiner ved tegning og innløsning. Det fremgår av veiledningen at sving prising er et alternativ for å sikre verdiene til eksisterende andelseiere dersom fondet ikke tilføres midler for å dekke transaksjonskostnader. Finanstilsynet har ikke vurdert alle sider ved sving prising, men det forutsettes at rutinene for sving prising utformes slik at sving prisingen kan gjennomføres innenfor lovens system, herunder at blant annet andelseiernes interesser ivaretas. 

I relasjon til verdipapirfonds vedtekter, må sving prising betraktes på lik linje med tegnings- og innløsningsgebyr. Det må derfor opplyses i vedtektene at sving prising benyttes. Dette gjelder både når sving prising benyttes ved enhver netto kundetransaksjon og der sving prising benyttes ved netto tegning eller innløsning over et forhåndsbestemt nivå. De nærmere detaljer om sving prising kan opplyses i prospektet. I vedtektene bør det vises til fondets prospekt for nærmere beskrivelse av sving prisingen.

Vedtektsendringer skal godkjennes av Finanstilsynet. For de verdipapirfond som allerede praktiserer sving prising og som opplyser om dette i prospektet, forhåndsgodkjenner Finanstilsynet med dette at det inntas en bestemmelse i vedtektene om at det benyttes sving prising. For verdipapirfond som har vedtekter basert på VFFs anbefalte vedtekter, er det hensiktsmessig om dette tas inn i § 6 Tegning og innløsning av andeler.

Forhåndsgodkjenningen innebærer at det ikke skal sendes inn særskilt søknad om vedtektsendringer som utelukkende består i å gjennomføre den nevnte endringen. Forvaltningsselskapene bes om å besørge den praktiske gjennomføringen av vedtektsendringen ved å oppdatere vedtektene i samsvar med ovennevnte og deretter sende Finanstilsynet ett eksemplar av vedtektene. Vedtektene bes sendt pr. e-post til post@finanstilsynet.no innen 1. november 2015.

Finanstilsynet legger til grunn at forvaltningsselskapene på hensiktsmessig måte offentliggjør vedtektsendringen.

For de verdipapirfond som pr. i dag ikke praktiserer sving prising, men har til hensikt å benytte seg av det i fremtiden, må det gjennomføres en ordinær prosess for vedtektsendringer bl.a. med avholdelse av andelseiermøte og søknad om godkjenning til Finanstilsynet. For nye fond, må det tas inn en bestemmelse i vedtektene om at sving prising benyttes, samtidig som det vises til fondets prospekt for nærmere beskrivelse av dette.

Eventuelle spørsmål om endringsprosedyren kan rettes til Elisabeth Huse på tlf. 22 93 96 57 eller e-post.


For Finanstilsynet

Britt Hjellegjerde
seksjonssjef

 Elisabeth Huse
 spesialrådgiver