Søk Søk
Forside Konsesjon Forvaltningsselskap Markedsføring av norske UCITS-fond i utlandet

Markedsføring av norske UCITS-fond i utlandet

Forvaltningsselskap som ønsker å markedsføre norske UCITS i en annen EØS-stat, skal gi Finanstilsynet melding om dette.

Norske verdipapirfond som omfattes av UCITS-direktivet (Rådsdirektiv 2009/65/EØF), kan markedsføres i andre medlemsstater i henhold til verdipapirfondloven § 9-2.

Krav til meldingen

Meldingen skal inneholde siste versjon av følgende dokumenter:

  • Standard notifikasjonsbrev som fylles ut av fondet/forvaltningsselskapet (vedlegg I til Kommisjonsforordning 584/2010: Notification letter). Finanstilsynet anbefaler at standard notifikasjonsbrev som er utarbeidet av den aktuelle vertsstaten benyttes.
  • Vedtekter
  • Prospekt
  • Nøkkelinformasjon
  • Årsrapport og eventuell halvårsrapport

Vedleggene skal utarbeides på et språk som tillates i vertslandet.

Finanstilsynet skal senest ti arbeidsdager etter at komplett melding er mottatt, oversende denne og en bekreftelse på at fondet er et UCITS til vedkommende myndigheter i vertslandet. Finanstilsynet skal straks underrette forvaltningsselskapet om oversendelsen. Forvaltningsselskapet kan starte markedsføringen fra dette tidspunktet.

Innsending av meldingen

Notifikasjoner skal sendes elektronisk til ucits.notifications@finanstilsynet.no.

Finanstilsynet aksepterer elektroniske notifikasjoner med vedlegg på inntil 30 MB og vi anbefaler at notifikasjonsmeldinger oversendes i følgende filformat:

  • PDF-dokument
  • Microsoft Office-dokumenter
  • Zippede formater vil godtas

Det belastes ikke gebyrer i forbindelse med notifikasjoner.

Øvrige krav

Forvaltningsselskapet skal holde oppdaterte og oversatte dokumenter som nevnt ovenfor elektronisk tilgjengelig. Forvaltningsselskapet skal gi vedkommende myndighet i vertslandet melding om endringer i dokumentene og opplyse hvor dokumentene er elektronisk tilgjengelig. Endringer i hvordan fondet markedsføres eller endringer vedrørende andelsklasser kan ikke gjennomføres før vedkommende myndighet i vertslandet har fått skriftlig melding om det fra forvaltningsselskapet.