Søk Søk
Forside Konsesjon Forvaltningsselskap Markedsføring av utenlandske UCITS-fond i Norge

Markedsføring av utenlandske UCITS-fond i Norge

Utenlandske verdipapirfond hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen og som omfattes av UCITS-direktivet (Rådsdirektiv 2009/65/EØF), kan markedsføres i Norge ved en melding til Finanstilsynet i henhold til verdipapirfondloven § 9-3.

Med "markedsføring av andeler i verdipapirfond" regnes å invitere eller oppfordre til å erverve rettigheter i et verdipapirfond. Det er kun invitasjon eller oppfordring som er bestemt for eller særlig egnet til å ha virkning her i riket som anses som markedsføring.

Det gjelder ingen unntak for markedsføring mot enkelte kategorier investorer og det er ikke gjort unntak for enkelte typer UCITS eller andelsklasser av UCITS.

Krav til meldingen

UCITS etablert i en annen EØS-stat kan markedsføres i Norge etter at tilsynsmyndigheten i verdipapirfondets hjemland har oversendt Finanstilsynet melding om markedsføring i henhold til verdipapirfondloven § 9-3. Meldingen skal inneholde siste versjon av følgende dokumenter:

  • Standard notifikasjonsbrev som fylles ut av fondet/forvaltningsselskapet (vedlegg I til Kommisjonsforordning 584/2010): Notification letter)
  • UCITS-attest som utstedes av hjemlandets tilsynsmyndighet (vedlegg II til Kommisjonsforordning 584/2010)
  • Vedtekter
  • Prospekt
  • Nøkkelinformasjon (KIID)
  • Siste årsrapport og eventuell halvårsrapport

Oversettelser

Ovennevnte dokumentasjon skal utarbeides på norsk, engelsk, svensk eller dansk, med unntak av nøkkelinformasjon, som skal utarbeides på norsk. Nøkkelinformasjon kan utformes på engelsk dersom fondet har et minste tegningsbeløp tilsvarende NOK 5 millioner, eller dersom fondet bare skal markedsføres mot institusjonelle investorer på individuell basis og uten bruk av annonsering eller lignende. I så fall må det fremgå av del B i notifikasjonsbrevet at ovennevnte vilkår er oppfylt, og at fondet i fremtiden ikke vil markedsføres til private personer og husholdninger.

Notifikasjonsprosedyren

Tilsynsmyndigheten i verdipapirfondets hjemland skal, senest ti dager etter at komplett dokumentasjon er mottatt, oversende dette til Finanstilsynet. Tilsynsmyndigheten i verdipapirfondets hjemland skal straks underrette verdipapirfondet når slik dokumentasjon er sendt. Verdipapirfondet kan markedsføres i Norge når det har blitt underrettet av tilsynsmyndigheten i hjemlandet om oversendelsen.