Søk Søk
Forside Tilsyn Forvaltningsselskap

Tilsyn

Forvaltningsselskap

Det overordnede målet for regulering og tilsyn med verdipapirmarkedet er å sikre en trygg, ordnet og effektiv handel med finansielle instrumenter slik at verdipapirmarkedet kan fungere som kapitalkilde for næringslivet og som grunnlag for investeringsvirksomhet og sparing. 

Tilsynet omfatter aktørenes finansielle stilling og drift, og at virksomhetsreglene og de generelle atferdsreglene blir fulgt. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond under tilsyn

Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn.

Forvaltningsselskap fra EØS-området kan markedsføre og selge sine UCITS-fond i Norge, forutsatt at det er meldt grensekryssende markedsføring til Finanstilsynet. Virksomheten er underlagt tilsyn i det land forvaltningsselskapet har sitt hovedsete.

Stedlig tilsyn

Som del av sin tilsynsvirksomhet gjennomfører Finanstilsynet stedlig tilsyn. Et stedlig tilsyn skal bidra til at foretakene har et bevisst forhold til risiko, og til at et høyt nivå av kundebeskyttelse i verdipapirmarkedet opprettholdes ved å se til at foretakene overholder kravene til god forretningsskikk. Et stedlig tilsyn kan omfatte hele virksomheten eller være fokusert mot enkelte risikoområder.

Dokumentbasert tilsyn

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Dette omfatter regelmessig, lovpålagt rapportering samt ad hoc-rapportering som kan gjennomføres når Finanstilsynet mener det er behov.

Forvaltningsselskapene har plikt til å rapportere brudd på investeringsbegrensninger som følger av verdipapirfondloven og fondets vedtekter.

Innrapportering fra forvaltningsselskapene blir brukt som grunnlag for vurdering av risiko i de enkelte foretakene og samlet for næringen. 

Mer informasjon om forvaltningsselskap