Søk Søk
Forside Rapportering Forsikringsformidlingsforetak

Rapportering

Forsikringsformidlingsforetak

Informasjon om forsikringsformidlingsforetakenes rapportering til Finanstilsynet.

Rapporteringsforskriften gir en oversikt over de faste rapporteringene:

Forsikringsagentforetak for norske filialer av utenlandske foretak (NUF) som fører eget agentregister, jf. rundskriv 9/2008, er ikke pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet. 

Aksessoriske forsikringsagentforetak skal kun rapportere forsikringsbevis (Altinn-skjema KRT-1027). Forsikringsselskaper med aksessorisk forsikringsagentvirksomhet er unntatt fra denne rapporteringsplikten.

Faste årlige rapporteringer


Halvårlig rapportering om foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse (KRT-1185)

  • Utfylling må skje i Altinn-skjemaet KRT-1185
  • Skjemaet vil bli lagt ut i rapportørens innboks i Altinn i god tid før rapporteringsfristen
  • Skjemaet skal signeres først av daglig leder og deretter av revisor, som signerer og sender inn skjemaet

For foretak uten klientmidler fylles første side ut, og punkt 6. revisors uttalelse for foretak uten klientmidler.  

Årlig rapportering av regnskapstall, premietall mm. (KRT-1007)

  • Utfylling må skje i Altinn-skjema KRT-1007
  • Skjemaet vil bli lagt ut i rapportørens innboks i Altinn i god tid før rapporteringsfristen
  • Forsikringspremie skal rapporteres eksklusiv trafikkforsikringsavgiften.
  • Dersom endelig regnskap er vesentlig forskjellig fra de rapporterte regnskapstallene må Finanstilsynet varsles og rapporten sendes på nytt med korrigerte regnskapstall.

Årlig rapportering av forsikringsbevis eller erstatningsansvarsbekreftelser (KRT-1027)
Forsikringsformidlere skal sende gyldig forsikringsbevis til Finanstilsynet hvert år. Der forsikringsselskapet i avtalen med agenten har påtatt seg å dekke erstatningsansvaret, har Finanstilsynet bedt forsikringsagenten sende inn erstatningsansvarsbekreftelse fra forsikringsselskapet. Agenter skal sende inn bekreftelse/forsikringsbevis av erstatningsansvar for den forsikringsformidlingsvirksomheten som har medført registreringsplikt I Finanstilsynets konsesjonsregister. Finanstilsynet stiller nærmere krav til bevisets og bekreftelsens innhold for å sikre at dekningen er i samsvar med loven. I skjemaet må foretaket selv bekrefte at bevis eller bekreftelse innfrir kravene til innhold. Det vil ikke være mulig å sende inn skjemaet før foretaket har gjennomgått alle kontrollpunkter og bekreftet at de er i orden.

Rapporteringsfrist rapportering av regnskapstall (KRT-1007)

Årlig rapportering per 31.12, med rapporteringsfrist 15. mars påfølgende år.

Rapporteringsfrist forsikringsbevis mm (KRT-1027)

Årlig rapportering. Fristen er en måned etter fornyelsen av forsikringen/bekreftelsen.

Kontakt

Mer informasjon om forsikringsformidlingsforetak