Forside Publikasjonar og analysar

Publikasjonar og analysar

Oversikt over publikasjonar og rapportar frå Finanstilsynet.

Finansielt utsyn

Finanstilsynet har sidan 1994 regelmessig analysert og vurdert risikoen for finansielle stabilitetsproblem i den norske finansmarknaden på bakgrunn av utviklinga i norsk og internasjonal realøkonomi og marknader. Vesentlege delar av vurderinga av lønnsemds-, soliditets- og risikoutviklinga i enkeltføretak må gjennomførast på bakgrunn av den generelle tilstanden i økonomi og marknader.

Årsmelding

Finanstilsynets årsmelding gjer greie for verksemda til tilsynet i det førre året. Ho omfattar mellom anna omtale av aktivitetane på dei ulike tilsynsområda.

Risiko- og sårbarheitsanalyse

Finanstilsynets årlege risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) oppsummerer arbeidet med IKT-sikkerheit i finanssektoren i det førre året og korleis enkeltføretak og bransjen etterlever regelverket.

Resultatrapport for finansføretak

Som eit viktig ledd i arbeidet med å avdekke eventuelle stabilitetsutfordringar i den norske finansmarknaden, utarbeider Finanstilsynet kvart kvartal analysar og vurderingar av lønnsemdsutviklinga i finansføretaka. 

Soliditetsrapporter for finansføretak

Finanstilsynet ferdigstiller kvart kvartal soliditetsrapport for forsikringsføretak og likviditets- og soliditetsrapport for bankar og ved kvart halvår òg soliditetsrapport for pensjonskassar.

Bustadlånsundersøkingar

Finanstilsynet har sidan 1994 gjort årlege undersøkingar av bankane sin praksis for lån med pant i bustad. Undersøkingane har vore retta mot eit utval bankar, i hovudsak dei største bankane innanfor utlån med pant i bustad.

Bransjerekneskap for yrkesskadeforsikringar

Samleside for bransjerekneskapsrapportar.