Finansielt utsyn

Finanstilsynet har sidan 1994 regelmessig analysert og vurdert risikoen for finansielle stabilitetsproblem i den norske finansmarknaden på bakgrunn av utviklinga i norsk og internasjonal realøkonomi og marknader. Vesentlege delar av vurderinga av lønnsemds-, soliditets- og risikoutviklinga i enkeltføretak må gjennomførast på bakgrunn av den generelle tilstanden i økonomi og marknader.

Frå og med 2003 er desse vurderingane offentliggjorde i eigne rapportar, som òg omtaler inntening, soliditet og likviditet i finansføretaka. I rapportane blir moglege kjelder til framtidige stabilitetsproblem i det norske finansielle systemet vurderte.

Rapporten som publiserast om våren, har til nå hatt tittelen Finansielt utsyn, og rapporten som publiserast om hausten Finansielle utviklingstrekk. Frå og med 2017 får begge namnet Finansielt utsyn

Publikasjoner

Eldre publikasjoner