Søk Søk
Forside Publikasjonar og analysar Resultatrapport for finansføretak

Resultatrapport for finansføretak

Som eit viktig ledd i arbeidet med å avdekke eventuelle stabilitetsutfordringar i den norske finansmarknaden, utarbeider Finanstilsynet kvart kvartal analysar og vurderingar av lønnsemdsutviklinga i finansføretaka. 

Desse analysane er eit nødvendig supplement til det løpande tilsynet med enkeltføretak ettersom vurderinga av utviklinga i det enkelte finansføretaket òg må gjerast på bakgrunn av generelle trendar i den aktuelle bransjen. Finanstilsynet ferdigstiller derfor kvart kvartal Resultatrapport for finansforetak som omhandlar resultatutviklinga innan bank, finansieringsføretak, livsforsikring, skadeforsikring og ved kvart halvår òg resultatutviklinga til pensjonsføretaka. Ein offentleg versjon av resultatrapporten blir publisert her på nettsida.

Publikasjoner

Eldre publikasjoner