Forside Publikasjonar og analysar Risiko- og sårbarheitsanalyse

Risiko- og sårbarheitsanalyse

Finanstilsynets årlege risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) oppsummerer arbeidet med IKT-sikkerheit i finanssektoren i det førre året og korleis enkeltføretak og bransjen etterlever regelverket.

Risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS) bygger på funn frå tilsyn hos finansføretaka, eigne samtalar med føretaka knytte til risiko, informasjon frå sentralt plasserte kontaktpersonar innan finans og kontroll i utlandet, analysar som IKT-tilsynet gjer, analysar av hendingar som har inntreft m.m. ROS-analysen skal beskrive dei viktigaste risikoane, men ROS-analysen er likevel ikkje nødvendigvis aktuell for eitt bestemt føretak.

Føretaka kan nytte ROS-analysen i arbeidet sitt med risikoanalysar og tiltak,
jf. IKT-forskrifta § 3.

Publikasjoner

Publikasjoner og analyser
9. mai 2019

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2018

Publikasjoner og analyser
8. mai 2018

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2017

Publikasjoner og analyser
26. april 2017

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2016

Eldre publikasjoner