Søk Søk
Forside Tema Kapitaldekning Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (pilar 2)

Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (pilar 2)

Alle banker og finansieringsselskaper skal årlig gjennomføre en vurdering av egen risiko, kapitalbehovet (ICAAP) og likviditetsbehovet (ILAAP). Finanstilsynet er pålagt å evaluere ICAAP/ILAAP-prosessen og resultatene av prosessen i det enkelte foretak (SREP), og på bakgrunn av evalueringen fastsetter et pilar 2-krav for foretakene. 

Foretakenes vurdering av faktisk kapitalbehov (ICAAP)

I tillegg til minstekrav til ansvarlig kapital etter pilar 1, krever pilar 2 i kapitaldekningsregelverket at foretakene gjennomfører en intern kapitalvurderingsprosess (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) for å ta stilling til foretakets samlede kapitalbehov.

Kapitalbehovet skal dekke risikoer som det ikke eller ikke i tilstrekkelig grad er tatt hensyn til i beregning av minimumskravet etter pilar 1. Det skal også dekke risiko forbundet med at kvantifisering av risiko og kapitalbehov er basert på metoder og data som inneholder usikkerhet.

Foretaket skal også ha en kapitalplan med kapitalmål som skal ta hensyn til at kapitalbehovet skal være framtidsrettet og ta hensyn til forretningsplaner, vekst og tilgang til kapitalmarkedene. Kapitalbasen skal være tilstrekkelig for å gjennomleve en nedgangskonjunktur med negative resultater og vansker med innhenting av ny kapital.

Foretakenes vurdering av likviditets- og finansieringsrisiko (ILAAP)

Foretakenes vurdering av egen likviditets- og finansieringsrisiko (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ICAAP) skal utgjøre en viktig del av foretakenes samlede risikovurdering. Det skal vurderes om  foretakets likviditetsreserver og finansieringsstruktur er tilstrekkelig og om kvaliteten på styring og kontroll er tilfredsstillende. Vurderingen kan gjennomføres som en del av ICAAP og omtales i samme dokument. 

Finanstilsynets evaluering av foretakets kapitalvurderingsprosesser (SREP)

Finanstilsynet er pålagt å evaluere ICAAP/ILAAP-prosessen og resultatene av prosessen i det enkelte foretak (Supervisory Review Evaluation Process - SREP). På bakgrunn av SREP-vurderingen og bankens svar på Finanstilsynets vurdering fatter Finanstilsynet vedtak om kapitalkrav i pilar 2. Kapitalkravet i pilar 2 blir offentligjort. Ved mangelfull etterlevelse av regelverket, kan Finanstilsynet fastsette individuelle kapitalkrav, kreve redusert risikonivå eller kreve forbedret styring og kontroll.

Finanstilsynet har utarbeidet et system for å vurdere de ulike risikoer som foretakene er eksponert for. Vurderingene omfatter foretakenes eksponering mot de viktigste risikoer, samt styring og kontroll med disse. Disse er i tråd med Finanstilsynets risikomoduler. En nærmere beskrivelse av prosessen og retningslinjer for foretakenes vurdering av risiko og kapitalbehov er gitt i rundskriv 12/2016.