Søk Søk
Forside Tema Kapitaldekning Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (pilar 2) Informasjon om Finanstilsynets offentliggjøring av vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker

Informasjon om Finanstilsynets offentliggjøring av vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker

Bestemmelsene om tilsynsmyndighetenes vurdering av foretakenes risiko- og kapitalvurderingsprosess, samt vurdering av likviditets- og finansieringsrisiko er gjennomført i CRD IV i artikkel 97 og 98.

Myndighetenes virkemiddelbruk er omtalt i CRD IV i artikkel 103 og 104. Disse bestemmelsene er gjennomført i finansforetaksloven § 13-6 om vurdering av risiko og samlet kapitalbehov, syvende ledd, annet punktum og § 14-6 om tilsynsmessig oppfølging, retting og pålegg. Videre er krav til likviditetsstyring, likviditetsreserver og stabil finansiering gjennomført i finansforetaksloven § 13-7.

Pilar 2-kravet kommer i tillegg til følgende minstekrav og bufferkrav:

  • Minstekravet til kapital i pilar 1 på 8 prosent av beregningsgrunnlaget (hvorav minst 4,5 prosent ren kjernekapital og 6 prosent kjernekapital) i henhold til gjeldende kapitaldekningsregler, samt
  • En samlet buffer bestående av ren kjernekapital for å dekke summen av de til enhver tid gjeldende bufferkrav i pilar 1.

Pilar 2-kravet fastsettes ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering med støtte i metodikk i rundskriv 12/2016 som beskriver hovedelementene i Finanstilsynets metoder for å vurdere foretakenes samlede risikonivå og tilhørende kapitalbehov (SREP). Finanstilsynets metoder for vurdering av pilar 2-krav bygger blant annet på retningslinjer fra den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), publisert i desember 2014, samt presiseringer gjort av Finansdepartementet i brev til Finanstilsynet av 17. mars 2016.

På bakgrunn av Finanstilsynets SREP-vurderinger og foretakets eventuelle kommentarer, fastsetter Finanstilsynet et pilar 2-krav med hjemmel i finansforetaksloven § 13-6 syvende ledd, annet punktum (delegert til Finanstilsynet).

Foretaket kan påklage vedtak innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klage sendes Finanstilsynet. Klageinstans er Finansdepartementet.

Dersom samlet ren kjernekapitaldekning faller under summen av minstekravet, pilar 2-kravet og de samlede bufferkravene, skal foretaket umiddelbart gi melding til Finanstilsynet og deretter fremlegge en plan for å gjenopprette oppfyllelsen av det samlede kapitalkravet, jf. finansforetaksloven § 14-6. Det samme gjelder dersom kjernekapitaldekningen faller under kravet til kjernekapitaldekning eller total ansvarlig kapital faller under kravet til kapitaldekning. Avhengig av tiltaksplanen som foretaket legger fram, vil Finanstilsynet vurdere tiltak. Finanstilsynet vil kunne gi pålegg om å begrense omfanget av prestasjonsbetinget godtgjørelse, utbyttebetaling eller rente på kjernekapital. Ved eventuelt vedtak om begrensninger i utbytte, rente på hybridkapital og variabel godtgjørelse, vil Finanstilsynet ta utgangspunkt i egenkapitalens og hybridkapitalens ulike prioritet ved dekning av tap, slik at variabel godtgjørelse og utbytte i utgangspunktet vil bli begrenset før rentebetalinger på hybridkapital, innenfor rammene i finansforetaksloven § 14-6, tredje ledd f) og g).

Finanstilsynet legger til grunn at foretakene tilpasser sin faktiske kapitalisering slik at det er en god margin over det samlede kravet til ren kjernekapital. Foretaket skal vurdere kapitalbehovet i et fremoverskuende perspektiv. Styret i foretaket bør blant annet vektlegge behov for nødvendig handlingsrom, for å kunne opprettholde normal utlånsaktivitet i nedgangsperioder og for at kapitaliseringen understøtter tilgangen til kapitalmarkeder også under vanskelige markedsforhold.