Søk Søk
Forside Tema Kapitaldekning

Kapitaldekning

Kapitaldekningsregelverket stiller krav til foretakenes ansvarlige kapital, risikostyring, offentliggjøring av informasjon og maksimalgrenser for foretakenes eksponering mot enkeltmotparter. 

Regelverket skal bidra til å sikre at finansforetakene har nok kapital til å møte sine forpliktelser og motstå uventede tapshendelser. Fra 31. desember 2019 er EUs kapitaldekningsregler (CRR/CRD IV) gjennomført i norsk lov. Reglene er i all hovedsak gjennomført med henvisninger i CRR/CRD IV-forskriften, herunder henvisninger også til aktuelle kommisjonsforordninger.

Pilar 1

Pilar 1 er minimums- og bufferkrav til ansvarlig kapital i foretakene. 

Minstekrav til kapital og bufferkrav
Minstekrav til kapital og bufferkrav er krav til størrelsen på foretakenes ansvarlige kapital målt i forhold til det risikovektede beregningsgrunnlaget. 

Ansvarlig kapital
Ansvarlig kapital er egenkapital og andre former for kapital som kan ta tap ved løpende drift. Foretakene må søke Finanstilsynet om tillatelse til å redusere ansvarlig kapital. Foretakene må også søke om kapitalendringer ved innfrielse/tilbakekjøp av ansvarlig kapital med refinansiering, dersom ny kapital er av lavere kvalitet, lavere beløp eller har høyere rentepåslag. Sparebanker må i tillegg søke Finanstilsynet om tillatelse til å forhøye eierandelskapitalen.

Beregningsgrunnlaget
Beregningsgrunnlaget er et risikovektet mål på foretakenes  eksponering mot kredittrisiko, motpartsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. 

Konsolidering
Kapital- og bufferkrav må oppfylles på både solo-, delkonsolidert- og konsolidert nivå. Konsolideringsreglene angir hvordan kapitaldekningskrav skal beregnes for flere virksomheter samlet.

Uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio)
Uvektet kjernekapitalandel er krav til kjernekapital som andel av foretakenes eiendeler på og utenom balansen før risikovekting.

Pilar 2

Pilar 2 i kapitaldekningsregelverket krever at foretakene gjennomfører en intern kapitalvurderingsprosess (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) for å ta stilling til kapitalbehov. Tilsynsmyndigheten skal overvåke og evaluere foretakets bedømming av kapitalbehov og tilhørende strategi (Supervisory review and Evaluation Process - SREP). Tilsynsmyndigheten skal gjennomføre tiltak dersom de ikke anser denne prosessen for å være tilfredsstillende.

Pilar 3

Pilar 3 er krav til offentliggjøring av informasjon om kapital og risikoforhold. 

Store eksponeringer

Et foretak kan ikke ha større samlet eksponering mot en enkelt motpart enn det som til enhver tid er forsvarlig. Reglene for store eksponeringer angir maksimalgrenser for foretakenes eksponeringer. 

Internasjonale prosesser og pågående arbeid

Finanstilsynet deltar i arbeidsgrupper i flere internasjonale organisasjoner, herunder Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS) og Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA). Arbeidet omfatter blant annet utvikling og forvaltning av regelverk. Det pågår til enhver tid internasjonale prosesser med relevans for norske finansforetak.