Søk Søk
Forside Tema Kapitaldekning

Kapitaldekning

Kapitaldekningsregelverket stiller krav til foretakenes ansvarlige kapital, risikostyring, offentliggjøring av informasjon og maksimalgrenser for foretakenes eksponering mot enkeltmotparter. 

Regelverket skal bidra til å sikre at finansforetakene har nok kapital til å møte sine forpliktelser og motstå uventede tapshendelser. De norske reglene gjennomfører EUs kapitaldekningsregler ("CRR/CRD IV") som er basert på Baselkomiteens standarder.  

Pilar 1

Pilar 1 er minimums- og bufferkrav til ansvarlig kapital i foretakene. 

Minstekrav til kapital og bufferkrav
Minstekrav til kapital og bufferkrav er krav til størrelsen på foretakenes ansvarlige kapital målt i forhold til det risikovektede beregningsgrunnlaget. 

Ansvarlig kapital
Ansvarlig kapital er egenkapital og andre former for kapital som kan ta tap ved løpende drift. Foretakene må søke Finanstilsynet om tillatelse til å gjøre endringer i ansvarlig kapital.

Beregningsgrunnlaget
Beregningsgrunnlaget er et risikovektet mål på foretakenes  eksponering mot kredittrisiko, motpartsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. 

Konsolidering
Kapital- og bufferkrav må oppfylles på både solo-, delkonsolidert- og konsolidert nivå. Konsolideringsreglene angir hvordan kapitaldekningskrav skal beregnes for flere virksomheter samlet.

Uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio)
Uvektet kjernekapitalandel er krav til kjernekapital som andel av foretakenes eiendeler på og utenom balansen før risikovekting.

Pilar 2

Pilar 2 i kapitaldekningsregelverket krever at foretakene gjennomfører en intern kapitalvurderingsprosess (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) for å ta stilling til kapitalbehov. Tilsynsmyndigheten skal overvåke og evaluere foretakets bedømming av kapitalbehov og tilhørende strategi (Supervisory review and Evaluation Process - SREP). Tilsynsmyndigheten skal gjennomføre tiltak dersom de ikke anser denne prosessen for å være tilfredsstillende.

Pilar 3

Pilar 3 er krav til offentliggjøring av informasjon om kapital og risikoforhold. 

Store engasjementer

Et foretak kan ikke ha høyere samlet engasjement med en enkelt motpart enn det som til enhver tid er forsvarlig. Reglene for store engasjementer angir maksimalgrenser for foretakenes engasjementer.