Søk Søk
Forside Tema Kapitaldekning Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital er egenkapital og andre former for kapital som kan ta tap ved løpende drift. Foretakene må søke Finanstilsynet om tillatelse til å gjøre endringer i ansvarlig kapital.

Ansvarlig kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapital består av ren kjernekapital og annen godkjent kjernekapital (hybridkapital/ fondsobligasjoner). Tilleggskapital består hovedsakelig av ansvarlig lånekapital.

Ren kjernekapital

Ren kjernekapital (Common Equity Tier 1) består av innskutt og opptjent egenkapital. Som rene kjernekapitalinstrumenter regnes aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd godkjent av Finanstilsynet. Finanstilsynet har utarbeidet en liste over norske kapitalinstrumenter som kvalifiserer som ren kjernekapital: 

Annen godkjent kjernekapital

Annen godkjent kjernekapital (Additional Tier 1) består av hybridkapital/fondsobligasjoner. EBA har publisert rapporter om avtalevilkårene for annen godkjent kjernekapital. Finanstilsynet vil legge anbefalingene i rapportene til grunn ved gjennomgåelsen av låneavtalene for annen godkjent kjernekapital. 

  • EBA updates on monitoring of Additional Tier 1 instruments

Tilleggskapital

Tilleggskapital (Tier 2) består av ansvarlig lånekapital, og for IRB-foretak også negative verdier av justert forventet tap. Tilleggskapital har prioritet før kjernekapital, dvs. at den tar tap etter kjernekapital.

Instrumenter omfattet av overgangsbestemmelser

Det er i forskrift om ansvarlig kapital gitt overgangsbestemmelser for fondsobligasjoner og ansvarlige lån tatt opp før forskriftens ikrafttredelse. I perioden fra og med 1. januar 2015 til 31. desember 2021 kan kapitalinstrumenter som er tatt opp før 31. desember 2011 og ikke oppfyller kravene i beregningsforskriftens del B, medregnes med følgende andeler:

  • januar 2016 til 31. desember 2016: 60 prosent
  • januar 2017 til 31. desember 2017: 50 prosent
  • januar 2018 til 31. desember 2018: 40 prosent
  • januar 2019 til 31. desember 2019: 30 prosent
  • januar 2020 til 31. desember 2020: 20 prosent
  • januar 2021 til 31. desember 2021: 10 prosent

Overskytende fondsobligasjonskapital kan telle med som tilleggskapital ved ledig kvote innenfor 60 prosent i 2016, 50 prosent i 2017 osv.

Kontakt