Søk Søk
Forside Tema Kapitaldekning Søknad om endringer i ansvarlig kapital

Søknad om endringer i ansvarlig kapital

Foretakene må søke Finanstilsynet om tillatelse før forhøyelse eller nedsettelse av ansvarlig kapital. Søknader skal leveres gjennom Altinn.

Ren kjernekapital

Finanstilsynet skal godkjenne både emisjoner og nedsettelse av rene kjernekapitalinstrumenter, inkludert erverv av egne egenkapitalbevis/aksjer.

Forhøyelse av aksjekapital/egenkapitalbeviskapital 
Først når foretaket har mottatt tillatelse til forhøyelse av aksjekapitalen/eierandelskapitalen, kan kapitalen innbetales. Kopi av protokoll fra generalforsamling skal vedlegges søknaden. Kopi av styrevedtak der tegningskurs fremgår skal legges ved i forbindelse med sparebankemisjoner.

Nedsettelse av aksjekapitalen/egenkapitalbeviskapitalen 
For søknader om nedsettelse av aksjekapitalen/eierandelskapitalen skal søknaden begrunnes. Videre må søknaden blant annet inneholde informasjon om oppfyllelse av kapital- og bufferkrav og vurdering av foretakets risikoer. Kopi av protokoll fra generalforsamlingen der vedtaket må fattes må vedlegges søknaden. Fullstendig informasjon om krav til søknaden står i kapittel 2.7 i Rundskriv 11/2014.

Medregning av akkumulert overskudd
Akkumulert overskudd i henhold til revisorbekreftet delårsregnskap eller årsregnskap som er vedtatt av styret, kan medregnes i ansvarlig kapital. Beløpet skal reduseres med påregnelig skatt og utbytte, og det skal være foretatt tapsgjennomgang. For medregning av deler av positivt delårsresultat må det sendes revisorbekreftelse til Finanstilsynet på størrelsen på delårsresultatet på selskaps- og konsernnivå. Dette gjelder også medregning av delårsresultat i tilknyttede selskaper.

Revisorbekreftelse må i utgangspunktet sendes inn hvert kvartal man ønsker å medregne delårsresultat. Det er likevel anledning til å medregne beløp som er revisorgodkjent for tidligere perioder, forutsatt at senere oppstått tap er fratrukket. Økninger i delårsresultatet for etterfølgende kvartaler kan ikke medregnes uten å sende inn ny revisorbekreftelse, jf. EBAs Single Rulebook Q&A.

Revisorbekreftelsen sendes til post@finanstilsynet.no med emne "Revisorbekreftelse". Ytterligere informasjon om medregning av akkumulert overskudd finnes i kapittel 2.2 i rundskriv 11/2014.

Vedtektsendringer
Vedtektsendringer som følger av kapitalendringer er som hovedregel ikke søknadspliktig. Ved første gangs utstedelse av egenkapitalbevis må likevel den tilknyttede vedtektsendringen godkjennes.

Annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital

Finanstilsynet skal godkjenne både opptak og innfrielse/tilbakekjøp av fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital. Ved opptak av kapital skal kopi av protokoll fra generalforsamling hvor vedtak om opptak av kapitalen ble fattet, legges ved søknaden. For søknader om innløsning/tilbakekjøp må søknaden begrunnes. Videre må søknaden blant annet inneholde informasjon om oppfyllelse av kapital- og bufferkrav og vurdering av foretakets risikoer. Kopi av protokoll fra styremøtet der vedtaket ble fattet må vedlegges søknaden.Fullstendig informasjon om krav til søknaden står i kapittel 2.7 i rundskriv 11/2014.

I forbindelse med innføring av CRR/CRD IV og nye krav til ansvarlig kapital har Finanstilsynet i en periode gjennomgått utkast til lånebeskrivelse eller låneavtale som del av søknadsbehandlingen. Finanstilsynet gjennomgår Nordic Trustees standardmal (sist oppdatert desember 2015) og sikrer at den er i tråd med nye krav. Dermed er det ikke nødvendig å sende inn låneavtaler basert på denne malen. Ved bruk av andre låneavtaler ønsker Finanstilsynet fremdeles å gjennomgå avtalene som del av søknadsbehandlingen.  Låneavtalen eller lånebeskrivelsen kan eventuelt ettersendes søknaden.

Saksbehandlingstid

Finanstilsynet behandler sakene i den rekkefølgen de kommer inn. Saksbehandlingstiden er 30 dager fra fullstendig søknad er mottatt. Gjennomgang av låneavtaler i tilknytning til søknader som allerede er behandlet, vil normalt skje i løpet av én til to uker.

En søknad om innfrielse, tilbakekjøp og annen nedsettelse av ansvarlig kapital skal sendes Finanstilsynet senest tre måneder før institusjonen må varsle om at dette skal finne sted. Når Finanstilsynet har gitt tillatelse og foretaket har varslet at det vil innfri kapitalen, skal den ikke lenger medregnes i den ansvarlige kapitalen.