Søk Søk

Pilar 3

Pilar 3 er krav til offentliggjøring av informasjon om kapital og risikoforhold.

Formålet med pilar 3 er å bidra til økt markedsdisiplin og å gjøre det lettere å sammenligne foretakene. Foretakene skal offentliggjøre opplysninger som gir markedsaktørene mulighet til å vurdere foretakenes risikoprofil, kapitalisering og styring og kontroll av risiko. Informasjonen skal gis på en forståelig måte som gjør det mulig å sammenligne ulike foretak. Informasjonen skal offentliggjøres minst årlig samtidig med årsregnskapet, men foretakene skal vurdere om noen av kravene skal offentliggjøres hyppigere.

Regelverksutvikling

Det foregår et arbeid internasjonalt for å standardisere foretakenes offentliggjøring ved bruk av standardiserte tabeller. Baselkomiteen oppdaterte sitt pilar 3-rammeverk i januar 2015. Inntil det nye regelverket er gjennomført i EU, anbefaler Finanstilsynet at foretakene vurderer å benytte de standardiserte skjemaene fra Baselkomiteen i sin offentliggjøring. Forslag til ytterligere endringer i pilar 3-rammeverket ble publisert av Baselkomiteen i mars 2016.