Søk Søk
Forside Tema Kapitaldekning Minstekrav til kapital og bufferkrav

Minstekrav til kapital og bufferkrav

Minstekrav til kapital og bufferkrav er krav til størrelsen på foretakenes ansvarlige kapital målt i forhold til det risikovektede beregningsgrunnlaget. 

Det norske kapitaldekningsregelverket er utformet i tråd med EUs kapitaldekningsdirektiv (CRR/ CRD IV) og skal sørge for samsvar mellom risikoeksponering og kapitalisering i foretakene. Foretakene må oppfylle såkalte pilar 1-krav, bufferkrav og pilar 2-krav. Pilar 2-krav fastsettes indivuduelt, og er omtalt på egen side.

Pilar 1-krav  

Alle banker, kredittforetak, finansieringsforetak og holdingforetak i finanskonsern skal til enhver tid ha en ren kjernekapitaldekning på 4,5 prosent av foretakets beregningsgrunnlag. Kjernekapitaldekningen og total kapitaldekning skal henholdsvis være minst 6 prosent og 8 prosent av beregningsgrunnlaget.

Bufferkrav

I tillegg til minstekravene til ansvarlig kapital skal foretakene ha kapitalbuffere bestående av ren kjernekapital. Foretakene skal ha en bevaringsbuffer på 2,5 prosent og en systemrisikobuffer på 3 prosent av beregningsgrunnlaget. I tillegg kommer eventuelt krav til motsyklisk kapitalbuffer og et særskilt bufferkrav for systemviktige foretak på 2 prosent. Hvilke foretak som anses som systemviktige besluttes årlig av Finansdepartementet.  Nivået på den motsykliske kapitalbufferen fastsettes av Finansdepartementet hvert kvartal.

Finansdepartementet meddelte 12. mai 2014 at DNB Bank ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken skal anses som systemviktige foretak. Disse har siden beholdt sin status som systemviktige, senest ved beslutning i Finansdepartementet 20. juni 2016.

Dersom et foretak ikke oppfyller det kombinerte kapitalbufferkravet (summen av krav til bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, buffer for systemviktige institusjoner og motsyklisk kapitalbuffer) skal en kapitalplan oversendes Finanstilsynet senest fem virkedager etter at manglende oppfyllelse har oppstått. Ved brudd på bufferkravene kan ikke foretaket betale utbytte til aksjonærer, rente på fondsobligasjonskapital eller bonus til ansatte uten samtykke fra Finanstilsynet.

Verdipapirforetak er inntil videre unntatt fra bufferkravene.

Tabell: Kapitalkrav i Norge (alle tall er oppgitt i prosent av beregningsgrunnlaget)

 

Alle foretak

Systemviktige foretak

Minstekrav til ren kjernekapital

4,5

4,5

Buffere:

 

 

Bevaringsbuffer

2,5

2,5

Systemrisikobuffer

3,0

3,0

Motsyklisk buffer*

2,0

2,0

Buffer for systemviktige institusjoner

-

2,0

Samlet krav til ren kjernekapitaldekning

12,0

14,0

Krav til kjernekapitaldekning

13,5

15,5

Krav til kapitaldekning

15,5

17,5

* Nivået på den motsykliske kapitalbufferen fastsettes hvert kvartal.

Beslutningene publiseres på Finansdepartementets nettsider.

Kontakt