Søk Søk
Forside Tema Likviditet Pågående internasjonalt arbeid - kapitaldekning og likviditet

Pågående internasjonalt arbeid - kapitaldekning og likviditet

Arbeid i Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS) og Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) er spesielt relevant for norsk finansregelverk. Baselkomiteen for banktilsyn utvikler globale standarder for internasjonalt aktive banker, de såkalte Basel I-III-standardene, som EUs regelverk igjen er basert på. EBA har en sentral rolle i regelverksutviklingen og -forvaltningen i EU. EUs regelverk tas inn i EØS-avtalen og gjøres gjeldende for norske finansforetak.

Pågående regelverksutvikling spesielt relevant for Norge

Baselkomiteen:
Baselkomiteen for banktilsyn har ferdigstilt sitt arbeid med Basel III. Basel III er en omfattende reform av det internasjonale regulatoriske rammeverket i kraft før og under finanskrisen i 2007-2009.

Første fase av Basel III endret blant annet kravene til regulatorisk kapital, med økt fokus på tabsabsorberende kapital i form av ren kjernekapital og økte krav til kapitaldekning. Basel III: Finalising post-crisis reforms er siste fase av utviklingen av Basel III-rammeverket. Dette blir av enkelte referert til som Basel IV. Denne siste fasen endrer deler av utregningen av beregningsgrunnlaget i Basel II.

Endringene vil gjennomføres i EU og deretter gjøres gjeldende Norge gjennom EØS-avtalen.  

EBA/EU:
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/876 (CRR 2) er vedtatt i EU og publisert i Official Journal. Forordningen endrer CRR med hensyn til uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio), netto stabil finansieringsgrad (NSFR), krav til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, motpartskredittrisiko (CCR), markedsrisiko, eksponeringer mot sentrale motparter (CCP), eksponeringer mot innretninger for kollektiv innvestering, store eksponeringer, og rapporterings- og opplysningskrav. CRR 2 er nå til vurdering i EFTA-sekretariatet for innlemmelse i EØS-avtalen. Dato for ikrafttredelse i Norge er ikke bestemt.

EU arbeider nå med å gjennomføre siste fase av Basel III-standarden i sitt regelverk. Dette inkluderer blant annet:

  • Ny standardmetode for kredittrisiko.
  • Revisjon av IRB-rammeverket.
  • Revisjon av CVA-rammeverket.
  • Revisjon av operasjonell risiko-rammeverket.
  • Endringer i krav til uvektet kjernekapitalandel.
  • Innføring av gulv ("output floor") for beregningsgrunnlaget i IRB-modeller. Gulvet tilsvarer 72,5 prosent av beregningsgrunnlaget basert på nye standardmetoder.

EBA oversendte sitt råd til gjennomføring av Basel III-standarden til Kommisjonen i august 2019. Kommisjonen ba om innspill til gjennomføringen i en høring med frist 3. januar 2020. Finanstilsynet ga høringssvar. Det er usikkert når dette arbeidet vil ferdigstilles i EU.