Søk Søk
Forside Tema Likviditet

Likviditet

Likviditetsregelverket stiller krav til at foretakene skal ha en likviditetsreserve til å dekke likviditetsutgang i en stressituasjon. Det stilles videre krav til at foretakene skal ha stabil finansiering og forsvarlig likviditetsstyring.

Likviditetsrisiko reguleres i finansforetaksloven, CRR/CRD IV-forskriften, forskrift om beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR) og forskrift om forsvarlig likviditetsstyring. De norske reglene om likviditetsreserve og stabil finansiering gjennomfører EUs likviditetsregler i forordning 575/2013 (CRR), direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og EU-kommisjonens forordning 2015/61 om LCR.

Minstekrav til likviditetsreserve

I CRR/CRD IV-forskriften stilles det krav til at foretakene til enhver tid har en likviditetsreserve (Liquidity Coverage Ratio - LCR) på minst 100 prosent for alle valutaer samlet. Det vil si at foretakenes beholdning av likvide eiendeler minst skal tilsvare netto likviditetsutgang i en situasjon med stress i penge- og kapitalmarkedene 30 dager frem i tid.

Det stilles også krav til LCR i hver signifikante valuta på minst 100 prosent (norske kroner er ikke omfattet). For banker og kredittforetak som har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, er det fastsatt et minstekrav til LCR i norske kroner på minst 50 prosent. For foretak som verken har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta er det ikke minstekrav til LCR i norske kroner. Det følger av forskriften at Finanstilsynet kan fastsette grenser for det enkelte foretak for hvor mye netto likviditetsutgang i en valuta, som kan dekkes av likvide eiendeler i en annen valuta.  

Forskrift om beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR) inneholder regler om avkortningssatser for likvide eiendeler, samt uttaks- og inntaksfaktorer for utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreservekravet. 

Stabil og langsiktig finansiering

Det er ingen minstekrav til stabil finansiering i finansforetaksloven, men det følger av § 13-7 femte ledd at Finansdepartementet i forskrift kan fastsette minstekrav til finansforetaks andel stabil finansiering. I forskrift om forsvarlig likviditetsstyring § 5 stilles det et generelt krav til at foretakene har en tilstrekkelig beholdning stabil finansiering. 

I CRR stilles det et generelt krav til at foretakene skal ha stabil og langsiktig finansiering (Net Stable Funding Ratio - NSFR). I forslag til revidert CRR (CRR2) foreslås det å innføre NSFR som et minstekrav fra 2019.

Offentliggjøring av finansiell informasjon

Det følger av CRR/CRD IV-forskriften at oppfyllelse av LCR skal offentliggjøres kvartalsvis sammen med foretakets regnskapsrapportering. Offentliggjøringen skal omfatte opplysninger om oppfyllelse separat for hver signifikante valuta.

Av CRR følger generelle offentliggjøringskrav knyttet til ulike risikoområder, herunder likviditetsrisiko. Nøkkelindikatorer knyttet til de ulike risikoområdene skal offentliggjøres. På likviditetsrisikoområdet er LCR en av de sentrale indikatorene. EBA har utarbeidet retningslinjer for offentliggjøring av LCR. 

Kontakt regelverk

Kontakt rapportering

Kontakt stedlig tilsyn/SREP/ILAAP